TUWIMA SKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000859636
NIP
5311709424
REGON
387035547

Podsumowanie

aktywa
82,5 mln
przychód
10 mln
zysk
5 mln
wartość firmy
86,9 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
NOWY DWÓR MAZOWIECKI
Adres
UL. WARSZAWSKA, 8
Kod pocztowy
05-100
Rejestracja
2020-09-16
Rozpoczęcie działalności
2020-09-16
Kapitał zakładowy
6950000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Tuwima sky osiągnęła 9 971 844 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 905 184 zł. Pozostałe przychody to 5 066 660 zł.
Całkowite koszty wyniosły -106 249 zł.
Zysk netto wyniósł 5 011 434 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 985 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 971 844 zł w 2022 roku.
• 15 399 050 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 505 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 011 434 zł w 2022 roku.
• 2 734 626 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tuwima sky wynosi 86 870 631 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 957 766 zł a 320 944 004 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 435 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 86 870 631 zł w 2022 roku.
• 77 622 965 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Tuwima sky wyniosła 82 446 525 zł.
a
ktywa trwałe to 60 323 963 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 122 562 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 446 525 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 80 236 001 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 210 524 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 223 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 82 446 525 zł w 2022 roku.
• 77 012 007 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Tuwima sky wyniosły 2 210 524 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 446 525 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 105 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 210 524 zł w 2022 roku
• 1 787 440 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Tuwima sky wykazała przychody na poziomie 9 971 844 zł.
Organizacja zarobiła 5 042 423 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 989 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 011 434 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 495 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 989 zł w 2022 roku
• 32 193 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Tuwima sky wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Hre Trust posiada 63050 udziałów, które stanowią 45.4% firmy.
Największym udziałowcem od 14.05.2021 jest Hre Trust kontrolujący 45% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.09.2020 do 14.05.2021 był Hre Trust kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do TUWIMA SKY

Organizacja Numer KRS
1
0000605178
2
0000700860
3
0000990113
4
0000859560
5
0000190938
6
0000723388
7
0000595268
8
0000744928
9
0000526843
10
0000005335
11
0000277028
12
0000052751
13
0000631848
14
0000590438
15
0000576065
16
0000611502
17
0000818276
18
0000055929
19
0000243762
20
0000577359
21
0000663112
22
0000429779
23
0000475240
24
0000611002
25
0000624902
26
0000816595
27
0000291878
28
0000447283
29
0000762854
30
0000277564