WAEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000769720
NIP
5252779505
REGON
382511049

Podsumowanie

aktywa
3,8 mln
przychód
14,5 mln
zysk
721 tys.
wartość firmy
14 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. MARSZAŁKOWSKA, 126/134
Kod pocztowy
00-008
Rejestracja
2019-02-06
Rozpoczęcie działalności
2019-02-06
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Waeg osiągnęła 14 471 255 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 471 255 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 750 320 zł.
Zysk netto wyniósł 720 935 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 894 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 471 255 zł w 2023 roku.
• 9 418 255 zł w 2022 roku.
• 5 466 618 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 144 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 720 935 zł w 2023 roku.
• 620 863 zł w 2022 roku.
• 152 528 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Waeg wynosi 13 982 817 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 451 573 zł a 36 178 139 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 796 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 982 817 zł w 2023 roku.
• 9 673 161 zł w 2022 roku.
• 4 699 747 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Waeg wyniosła 3 765 678 zł.
a
ktywa trwałe to 83 519 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 682 159 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 765 678 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 935 430 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 830 248 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 753 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 765 678 zł w 2023 roku.
• 2 405 049 zł w 2022 roku.
• 1 222 435 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Waeg wyniosły 1 830 248 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 765 678 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 366 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 830 248 zł w 2023 roku
• 1 190 554 zł w 2022 roku
• 628 803 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Waeg wykazała przychody na poziomie 14 471 255 zł.
Organizacja zarobiła 897 772 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 176 837 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 720 935 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 367 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 176 837 zł w 2023 roku
• 153 194 zł w 2022 roku
• 17 355 zł w 2021 roku

Organizacja Waeg wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Ibm International Group B.v. posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 06.04.2023 jest Ibm International Group B.v. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.02.2019 do 06.04.2023 był Timmerman Christopher kontrolując 65% udziałów.