PLATIGE FILMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000421210

NIP

5213631359

REGON

146137237

aktywa

2,5 mln

przychód

4,1 mln

zysk netto

1,3 mln

wartość firmy

7,8 mln

Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. RACŁAWICKA, 99A
Kod pocztowy
02-634
Rejestracja
2012-05-17
Rozpoczęcie działalności
2012-05-23
Kapitał zakładowy
200000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki

Organizacja Platige films osiągnęła 4 144 242 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 053 064 zł. Pozostałe przychody to 91 178 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 804 723 zł.
Zysk netto wyniósł 1 248 341 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 460 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 144 242 zł w 2022 roku.
• 2 218 711 zł w 2021 roku.
• 1 222 721 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 368 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 248 341 zł w 2022 roku.
• 1 052 044 zł w 2021 roku.
• -77 932 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Platige films wynosi 7 756 192 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 17 476 774 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 305 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 756 192 zł w 2022 roku.
• 5 687 315 zł w 2021 roku.
• 815 147 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Platige films wyniosła 2 495 268 zł.
a
ktywa trwałe to 44 948 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 450 320 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 495 268 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 368 553 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 863 821 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 905 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 495 268 zł w 2022 roku.
• 4 382 827 zł w 2021 roku.
• 3 157 502 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -53%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Platige films wyniosły 4 863 821 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 495 268 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 195%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 641 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 863 821 zł w 2022 roku
• 7 999 721 zł w 2021 roku
• 7 826 440 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 195% w 2022 roku
• 183% w 2021 roku
• 248% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Platige films wykazała przychody na poziomie 4 144 242 zł.
Organizacja zarobiła 1 646 120 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 397 779 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 248 341 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -68 560 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 397 779 zł w 2022 roku
• 339 119 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja Platige films wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0973%.
Udział w rynku powiększa się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi 0.02 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Platige Image posiada 400 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.04.2015 jest Platige Image kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.05.2012 do 09.04.2015 był Platige Image kontrolując 100% udziałów.