DGK INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000679047
NIP
6272750586
REGON
366967187

Podsumowanie

aktywa
4,2 mln
przychód
10 mln
zysk
846 tys.
wartość firmy
11,8 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
KATOWICE
Adres
UL. 11 LISTOPADA, 28
Kod pocztowy
40-387
Rejestracja
2017-05-19
Rozpoczęcie działalności
2017-03-30
Kapitał zakładowy
99000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Dgk instal osiągnęła 9 987 630 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 987 630 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 141 427 zł.
Zysk netto wyniósł 846 203 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 890 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 987 630 zł w 2022 roku.
• 6 796 142 zł w 2021 roku.
• 5 659 581 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 139 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 846 203 zł w 2022 roku.
• 403 820 zł w 2021 roku.
• -395 088 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dgk instal wynosi 11 807 727 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 764 496 zł a 24 969 076 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 142 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 807 727 zł w 2022 roku.
• 9 038 692 zł w 2021 roku.
• 6 362 842 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Dgk instal wyniosła 4 236 443 zł.
a
ktywa trwałe to 133 785 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 102 658 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 236 443 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 352 661 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 883 782 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 803 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 236 443 zł w 2022 roku.
• 5 299 177 zł w 2021 roku.
• 4 713 121 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Dgk instal wyniosły 1 883 782 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 236 443 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 372 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 883 782 zł w 2022 roku
• 1 442 307 zł w 2021 roku
• 1 260 070 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Dgk instal wykazała przychody na poziomie 9 987 630 zł.
Organizacja zarobiła 1 003 895 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 157 692 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 846 203 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 538 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 157 692 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Dgk instal wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.8%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Cofalik Grzegorz posiada 40 udziałów, które stanowią 60.6% firmy.
Dera Błażej posiada 26 udziałów, które stanowią 39.4% firmy.
Największym udziałowcem od 06.06.2023 jest Cofalik Grzegorz kontrolujący 61% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.07.2022 do 06.06.2023 był Cofalik Grzegorz kontrolując 33% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.03.2021 do 22.07.2022:
• Górka Krzysztof (33% udziałów)
• Błonkała Damian (33% udziałów)
• Cofalik Grzegorz (33% udziałów)