OMXONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000667633
NIP
5252702508
REGON
366751984

Podsumowanie

aktywa
92,7 mln
przychód
9,6 mln
zysk
5,3 mln
wartość firmy
91,8 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. SZPITALNA, 1
Kod pocztowy
00-020
Rejestracja
2017-03-09
Rozpoczęcie działalności
2017-03-09
Kapitał zakładowy
200000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Omxone osiągnęła 9 556 546 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 237 164 zł. Pozostałe przychody to 9 319 381 zł.
Całkowite koszty wyniosły -5 093 168 zł.
Zysk netto wyniósł 5 330 332 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 862 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 556 546 zł w 2022 roku.
• 7 725 153 zł w 2021 roku.
• 4 433 683 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 397 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 330 332 zł w 2022 roku.
• 7 352 659 zł w 2021 roku.
• 3 862 129 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Omxone wynosi 91 819 807 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 334 818 zł a 342 013 053 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 331 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 91 819 807 zł w 2022 roku.
• 94 690 436 zł w 2021 roku.
• 73 019 510 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Omxone wyniosła 92 720 008 zł.
a
ktywa trwałe to 80 607 793 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 112 214 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 92 720 008 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 85 503 263 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 216 745 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 849 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 92 720 008 zł w 2022 roku.
• 81 542 749 zł w 2021 roku.
• 85 956 745 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -1,630%.
Marża netto wyniosła 56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -49.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -326 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 146.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Omxone wyniosły 7 216 745 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 92 720 008 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 382 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 216 745 zł w 2022 roku
• 1 369 818 zł w 2021 roku
• 13 136 474 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Omxone wykazała przychody na poziomie 9 556 546 zł.
Organizacja zarobiła 5 330 332 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 330 332 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Omxone wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Dc24 Alternatywna posiada 4000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.10.2021 jest Dc24 Alternatywna kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.09.2019 do 25.10.2021 był Dialcom24 kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 06.09.2017 do 09.09.2019 najwięcej udziałów posiadał Dialcom24 . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.