FITADEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000622972
NIP
5223065447
REGON
364725646

Podsumowanie

aktywa
1,5 mln
przychód
1,2 mln
zysk
-12 tys.
wartość firmy
825 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJA JANA PAWŁA II, 27
Kod pocztowy
00-867
Rejestracja
2016-06-16
Rozpoczęcie działalności
2016-06-16
Kapitał zakładowy
128750,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
http://fitadept.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Fitadept osiągnęła 1 237 745 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 237 745 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 250 048 zł.
Strata netto wyniosła 12 302 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 53 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 237 745 zł w 2022 roku.
• 2 178 155 zł w 2021 roku.
• 3 057 208 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 361 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 302 zł w 2022 roku.
• 183 019 zł w 2021 roku.
• -529 400 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fitadept wynosi 825 163 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 094 363 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 825 163 zł w 2022 roku.
• 2 184 177 zł w 2021 roku.
• 2 038 139 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Fitadept wyniosła 1 488 120 zł.
a
ktywa trwałe to 297 720 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 190 400 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 488 120 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -17 401 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 505 522 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 488 120 zł w 2022 roku.
• 1 459 230 zł w 2021 roku.
• 1 075 449 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Fitadept wyniosły 1 505 522 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 488 120 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -227 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 505 522 zł w 2022 roku
• 1 464 329 zł w 2021 roku
• 1 263 566 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 28.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
• 117% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Fitadept wykazała przychody na poziomie 1 237 745 zł.
Brak danych

Organizacja Fitadept wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Bąk Kamil posiada 1704 udziałów, które stanowią 66.2% firmy.
Największym udziałowcem od 10.02.2022 jest Bąk Kamil kontrolujący 66% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.02.2021 do 10.02.2022:
• Gębala Michał (36% udziałów)
• Bąk Kamil (36% udziałów)
W okresie od 04.08.2020 do 22.02.2021 najwięcej udziałów posiadał Gębala Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 30%.