MARATHON CARGO HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000496239
NIP
7792419852
REGON
302653837

Podsumowanie

aktywa
10,3 mln
przychód
10 mln
zysk
4,4 mln
wartość firmy
31,5 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
KOSTRZYN
Adres
UL. KRAJOWA, 3
Kod pocztowy
62-025
Rejestracja
2014-02-10
Rozpoczęcie działalności
2014-02-10
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY TO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JET UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻLEI W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI WIĘCEJ NIŻ, JEDNA OSOBA TO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Marathon cargo hub osiągnęła 9 996 410 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 991 860 zł. Pozostałe przychody to 4550 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 596 389 zł.
Zysk netto wyniósł 4 395 471 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 663 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 996 410 zł w 2023 roku.
• 7 960 518 zł w 2022 roku.
• 4 001 405 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 732 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 395 471 zł w 2023 roku.
• 3 946 544 zł w 2022 roku.
• 1 279 168 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marathon cargo hub wynosi 31 515 033 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 268 875 zł a 61 536 596 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 250 913 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 515 033 zł w 2023 roku.
• 25 065 460 zł w 2022 roku.
• 8 796 638 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Marathon cargo hub wyniosła 10 284 043 zł.
a
ktywa trwałe to 281 460 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 002 583 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 284 043 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 691 833 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 592 209 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 713 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 284 043 zł w 2023 roku.
• 5 736 605 zł w 2022 roku.
• 1 772 109 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Marathon cargo hub wyniosły 592 209 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 284 043 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 592 209 zł w 2023 roku
• 440 243 zł w 2022 roku
• 422 291 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 28.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Marathon cargo hub wykazała przychody na poziomie 9 996 410 zł.
Organizacja zarobiła 4 835 561 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 440 090 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 395 471 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 73 348 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 440 090 zł w 2023 roku
• 390 319 zł w 2022 roku
• 121 958 zł w 2021 roku

Organizacja Marathon cargo hub wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Lisowski Emil posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.08.2023 jest Lisowski Emil kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.07.2017 do 30.08.2023 był Lisowski Emil kontrolując 55% udziałów.
W okresie od 10.02.2014 do 04.07.2017 najwięcej udziałów posiadała Szczygieł Edyta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 45%.