"METAL-PLAZM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000471839
NIP
7872107296
REGON
302498118

Podsumowanie

aktywa
3,6 mln
przychód
10 mln
zysk
2,1 mln
wartość firmy
16,9 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
KOSTRZYN
Adres
UL. MICKIEWICZA, 21D
Kod pocztowy
62-025
Rejestracja
2013-08-02
Rozpoczęcie działalności
2013-08-02
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ: "METAL-PLAZM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PNIEWACH. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZETUJE MICHAŁ KAZIMIERZ KACZMAREK - PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "metal-plazm" osiągnęła 9 999 771 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 999 570 zł. Pozostałe przychody to 202 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 925 228 zł.
Zysk netto wyniósł 2 074 342 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 417 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 999 771 zł w 2020 roku.
• 5 925 263 zł w 2019 roku.
• 7 076 576 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 154 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 074 342 zł w 2020 roku.
• 1 309 384 zł w 2019 roku.
• 2 095 762 zł w 2018 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "metal-plazm" wynosi 16 895 013 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 931 131 zł a 29 040 787 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 010 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 895 013 zł w 2020 roku.
• 10 545 124 zł w 2019 roku.
• 15 045 721 zł w 2018 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "metal-plazm" wyniosła 3 572 759 zł.
a
ktywa trwałe to 1 176 790 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 395 969 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 572 759 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 574 842 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 997 917 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 572 759 zł w 2020 roku.
• 3 422 307 zł w 2019 roku.
• 2 827 455 zł w 2018 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "metal-plazm" wyniosły 997 917 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 572 759 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -154 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 997 917 zł w 2020 roku
• 1 612 423 zł w 2019 roku
• 234 184 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2020 roku
• 47% w 2019 roku
• 8% w 2018 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "metal-plazm" wykazała przychody na poziomie 9 999 771 zł.
Organizacja zarobiła 2 074 342 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 074 342 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku

Organizacja "metal-plazm" wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "METAL-PLAZM"