PIOTR KLESZCZ BONGO SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000459175
NIP
5512616623
REGON
122834430

Podsumowanie

aktywa
51,3 mln
przychód
28,3 mln
zysk
11,1 mln
wartość firmy
70,8 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
WADOWICE
Adres
UL. WOJSKA POLSKIEGO, 17
Kod pocztowy
34-100
Rejestracja
2013-04-23
Rozpoczęcie działalności
2013-04-02
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ, SKŁADA W JEJ IMIENIU WSZELKIE OŚWIADCZENIA WOLI ORAZ ZACIĄGA ZOBOWIĄZANIA. SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ MOGĄ REPREZENTOWAĆ RÓWNIEŻ PROKURENCI POWOŁANI W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ, DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Piotr kleszcz bongo osiągnęła 28 320 392 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 320 392 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 240 854 zł.
Zysk netto wyniósł 11 079 539 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 905 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 320 392 zł w 2022 roku.
• 3 799 069 zł w 2021 roku.
• 20 488 847 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 021 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 079 539 zł w 2022 roku.
• -4 654 479 zł w 2021 roku.
• 5 807 830 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piotr kleszcz bongo wynosi 70 832 282 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 633 867 zł a 155 113 539 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 830 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 70 832 282 zł w 2022 roku.
• 2 532 713 zł w 2021 roku.
• 38 687 969 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Piotr kleszcz bongo wyniosła 51 282 586 zł.
a
ktywa trwałe to 22 546 182 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 736 404 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 282 586 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 178 489 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 104 097 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 417 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 282 586 zł w 2022 roku.
• 43 371 342 zł w 2021 roku.
• 34 289 827 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 109%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Piotr kleszcz bongo wyniosły 41 104 097 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 282 586 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 898 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 104 097 zł w 2022 roku
• 45 953 808 zł w 2021 roku
• 31 893 269 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku
• 93% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Piotr kleszcz bongo wykazała przychody na poziomie 28 320 392 zł.
Organizacja zarobiła 13 683 001 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 603 462 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 079 539 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 520 692 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 603 462 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Piotr kleszcz bongo wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PIOTR KLESZCZ BONGO

Organizacja Numer KRS
1
0000769415
2
0000308396
3
0000801018
4
0000048419
5
0000878224
6
0000511095
7
0000963514
8
0000401092
9
0000295820
10
0000553352
11
0000188459
12
0000800676
13
0000241771
14
0000433642
15
0000001813
16
0000123835
17
0000393555
18
0000021751
19
0000939019
20
0000169570
21
0000795862
22
0000805244
23
0000591386
24
0000011060
25
0000740529
26
0000244765
27
0000934398
28
0000984244
29
0000747790
30
0000904154