SYNERGIA POLSKA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000450278
NIP
5252547344
REGON
146528363

Podsumowanie

aktywa
18,7 mln
przychód
214,1 mln
zysk
365 tys.
wartość firmy
146,5 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY, 2
Kod pocztowy
00-030
Rejestracja
2013-02-07
Rozpoczęcie działalności
2013-04-01
Kapitał zakładowy
200000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Email
dwyrzykowski@greenf.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁACZNIE LUB KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, JEŻELI JEST ON POWOŁANY.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Synergia polska energia osiągnęła 214 082 306 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 214 070 732 zł. Pozostałe przychody to 11 574 zł.
Całkowite koszty wyniosły 213 705 960 zł.
Zysk netto wyniósł 364 772 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 521 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 214 082 306 zł w 2023 roku.
• 195 840 387 zł w 2022 roku.
• 46 408 651 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 44 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 364 772 zł w 2023 roku.
• 658 795 zł w 2022 roku.
• 997 315 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Synergia polska energia wynosi 146 495 432 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 314 807 zł a 535 205 765 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 491 009 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 146 495 432 zł w 2023 roku.
• 135 067 223 zł w 2022 roku.
• 36 306 048 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Synergia polska energia wyniosła 18 694 402 zł.
a
ktywa trwałe to 999 641 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 694 761 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 694 402 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 086 409 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 607 993 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 387 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 694 402 zł w 2023 roku.
• 22 067 280 zł w 2022 roku.
• 8 132 031 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Synergia polska energia wyniosły 15 607 993 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 694 402 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 990 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 607 993 zł w 2023 roku
• 19 571 567 zł w 2022 roku
• 6 295 113 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Synergia polska energia wykazała przychody na poziomie 214 082 306 zł.
Organizacja zarobiła 451 316 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 86 544 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 364 772 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 585 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 86 544 zł w 2023 roku
• 227 683 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Synergia polska energia wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Wyrzykowski Dariusz posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 19.12.2018 jest Wyrzykowski Dariusz kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.04.2016 do 19.12.2018 był Wyrzykowski Dariusz kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 26.04.2013 do 08.04.2016 najwięcej udziałów posiadał Wyrzykowski Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.