ARES INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000388027
NIP
7010296810
REGON
142947991

Podsumowanie

aktywa
2 mln
przychód
2,4 mln
zysk
2 mln
wartość firmy
10,9 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
KAZIMIERZOWSKA, 43
Kod pocztowy
02-572
Rejestracja
2011-05-31
Rozpoczęcie działalności
2011-09-01
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Ares investment osiągnęła 2 358 993 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 358 123 zł. Pozostałe przychody to 870 zł.
Całkowite koszty wyniosły 368 344 zł.
Zysk netto wyniósł 1 989 779 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 471 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 358 993 zł w 2022 roku.
• 9 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 400 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 989 779 zł w 2022 roku.
• -38 957 zł w 2021 roku.
• -16 253 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ares investment wynosi 10 892 157 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 360 380 zł a 27 856 903 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 178 431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 892 157 zł w 2022 roku.
• 6 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Ares investment wyniosła 2 031 207 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 031 207 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 031 207 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 813 840 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 217 368 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 398 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 031 207 zł w 2022 roku.
• 56 091 zł w 2021 roku.
• 50 031 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 98%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 110%.
Marża operacyjna wyniosła 93%.
Marża netto wyniosła 84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 374553 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 393260.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Ares investment wyniosły 217 368 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 031 207 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -50 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 217 368 zł w 2022 roku
• 232 031 zł w 2021 roku
• 187 013 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 234.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 414% w 2021 roku
• 374% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Ares investment wykazała przychody na poziomie 2 358 993 zł.
Organizacja zarobiła 2 181 232 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 191 453 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 989 779 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 291 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 191 453 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Ares investment wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.003%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Chejde Oskar posiada 59 udziałów, które stanowią 59% firmy.
Majcherkiewicz Piotr posiada 41 udziałów, które stanowią 41% firmy.
Największym udziałowcem od 30.01.2013 jest Chejde Oskar kontrolujący 59% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.08.2012 do 30.01.2013 był Kamiński Kamil kontrolując 66% udziałów.
W okresie od 31.05.2011 do 09.08.2012 najwięcej udziałów posiadał Smólski Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 66%.