MOSTOSTAL MONTACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000364497
NIP
6443467326
REGON
241705314

Podsumowanie

aktywa
7,3 mln
przychód
10 mln
zysk
845 tys.
wartość firmy
13,6 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
DĄBROWA GÓRNICZA
Adres
UL. WYSPIAŃSKIEGO, 1B
Kod pocztowy
41-300
Rejestracja
2010-09-06
Rozpoczęcie działalności
2010-09-06
Kapitał zakładowy
130000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ,A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Mostostal montaco osiągnęła 9 993 983 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 993 983 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 148 485 zł.
Zysk netto wyniósł 845 498 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 774 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 993 983 zł w 2022 roku.
• 9 248 296 zł w 2021 roku.
• 7 691 646 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 194 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 845 498 zł w 2022 roku.
• 434 571 zł w 2021 roku.
• -41 454 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mostostal montaco wynosi 13 547 935 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 503 287 zł a 24 984 956 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 742 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 547 935 zł w 2022 roku.
• 10 814 230 zł w 2021 roku.
• 6 653 438 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Mostostal montaco wyniosła 7 260 876 zł.
a
ktywa trwałe to 767 280 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 493 596 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 260 876 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 671 050 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 589 826 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 034 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 260 876 zł w 2022 roku.
• 6 318 953 zł w 2021 roku.
• 4 021 388 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Mostostal montaco wyniosły 2 589 826 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 260 876 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 435 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 589 826 zł w 2022 roku
• 2 438 401 zł w 2021 roku
• 1 987 156 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Mostostal montaco wykazała przychody na poziomie 9 993 983 zł.
Organizacja zarobiła 1 160 822 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 315 324 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 845 498 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 70 747 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 315 324 zł w 2022 roku
• 40 649 zł w 2021 roku
• 10 036 zł w 2020 roku

Organizacja Mostostal montaco wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Binkowski Mariusz posiada 1300 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Ramos Marcin posiada 650 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Zamojski Rafał posiada 650 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 18.03.2022 jest Binkowski Mariusz kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.11.2010 do 18.03.2022:
• Zamojski Rafał (25% udziałów)
• Binkiewicz Andrzej (25% udziałów)
• Radomski Piotr (25% udziałów)
• Ramos Marcin (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.09.2010 do 08.11.2010:
• Zamojski Rafał (25% udziałów)
• Binkiewicz Andrzej (25% udziałów)
• Radomski Piotr (25% udziałów)
• Ramos Marcin (25% udziałów)

Podobne organizacje do MOSTOSTAL MONTACO