PH CONKRET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000372722
NIP
5372602057
REGON
060712828

Podsumowanie

aktywa
36,3 mln
przychód
472,8 mln
zysk
471 tys.
wartość firmy
322,4 mln
Podstawowe info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
BIAŁA PODLASKA
Adres
SIDORSKA, 59
Kod pocztowy
21-500
Rejestracja
2010-12-09
Rozpoczęcie działalności
2010-12-09
Kapitał zakładowy
500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Ph conkret osiągnęła 472 817 042 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 472 540 253 zł. Pozostałe przychody to 276 788 zł.
Całkowite koszty wyniosły 472 069 556 zł.
Zysk netto wyniósł 470 697 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 683 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 472 817 042 zł w 2022 roku.
• 333 110 070 zł w 2021 roku.
• 222 594 679 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -116 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 470 697 zł w 2022 roku.
• 558 630 zł w 2021 roku.
• 926 739 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ph conkret wynosi 322 439 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 706 972 zł a 1 182 042 604 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 418 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 322 439 000 zł w 2022 roku.
• 230 049 727 zł w 2021 roku.
• 156 751 263 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Ph conkret wyniosła 36 306 208 zł.
a
ktywa trwałe to 630 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 676 021 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 306 208 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 126 467 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 179 741 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 649 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 306 208 zł w 2022 roku.
• 35 029 142 zł w 2021 roku.
• 22 310 005 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Ph conkret wyniosły 29 179 741 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 306 208 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 078 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 179 741 zł w 2022 roku
• 27 373 372 zł w 2021 roku
• 16 112 865 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Ph conkret wykazała przychody na poziomie 472 817 042 zł.
Organizacja zarobiła 607 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 137 246 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 470 697 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -23 075 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 137 246 zł w 2022 roku
• 144 403 zł w 2021 roku
• 229 502 zł w 2020 roku

Organizacja Ph conkret wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Chorąży Jadwiga posiada 319 udziałów, które stanowią 63.8% firmy.
Największym udziałowcem od 06.07.2023 jest Chorąży Jadwiga kontrolujący 64% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.04.2023 do 06.07.2023 był Chorąży Bartosz kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 10.12.2012 do 03.04.2023 najwięcej udziałów posiadał Chorąży Bartosz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.