RECKITT BENCKISER PRODUCTION (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000269205
NIP
5272525794
REGON
140762678

Podsumowanie

aktywa
2,5 mld
przychód
3,9 mld
zysk
204 mln
wartość firmy
4,1 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
NOWY DWÓR MAZOWIECKI
Adres
OKUNIN, 1
Kod pocztowy
05-100
Rejestracja
2006-12-07
Rozpoczęcie działalności
2006-11-22
Kapitał zakładowy
392050000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES SAMODZIELNIE, DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Reckitt benckiser production (poland) osiągnęła 3 930 856 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 891 595 000 zł. Pozostałe przychody to 39 261 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 687 598 000 zł.
Zysk netto wyniósł 203 997 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 256 846 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 930 856 000 zł w 2023 roku.
• 3 877 659 000 zł w 2022 roku.
• 3 012 381 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 405 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 203 997 000 zł w 2023 roku.
• 162 961 000 zł w 2022 roku.
• 155 468 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Reckitt benckiser production (poland) wynosi 4 083 681 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 647 122 500 zł a 9 827 140 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 301 388 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 083 681 167 zł w 2023 roku.
• 3 729 793 750 zł w 2022 roku.
• 2 977 547 000 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Reckitt benckiser production (poland) wyniosła 2 459 715 000 zł.
a
ktywa trwałe to 1 562 621 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 897 094 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 459 715 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 862 830 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 596 885 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 220 592 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 459 715 000 zł w 2023 roku.
• 2 500 983 000 zł w 2022 roku.
• 1 755 085 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Reckitt benckiser production (poland) wyniosły 1 596 885 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 459 715 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 123 879 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 596 885 000 zł w 2023 roku
• 1 843 858 000 zł w 2022 roku
• 1 291 857 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Reckitt benckiser production (poland) wykazała przychody na poziomie 3 930 856 000 zł.
Organizacja zarobiła 254 655 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 658 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 203 997 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 781 333 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 658 000 zł w 2023 roku
• 49 405 000 zł w 2022 roku
• 35 935 000 zł w 2021 roku

Organizacja Reckitt benckiser production (poland) wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 50%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 50%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Rb (hygiene Home) Poland posiada 784100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.04.2020 jest Rb (hygiene Home) Poland kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.12.2007 do 29.04.2020 był Reckitt Benckiser (poland) kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 12.10.2007 do 06.12.2007 najwięcej udziałów posiadał Reckitt Benckiser (poland) . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.