GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000011737
NIP
7160001822
REGON
430528900

Podsumowanie

aktywa
7,4 mld
przychód
9 mld
zysk
291,1 mln
wartość firmy
10,1 mld
Podstawowe info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
PUŁAWY
Adres
ALEJA TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO, 13
Kod pocztowy
24-110
Rejestracja
2001-05-11
Rozpoczęcie działalności
1992-09-01
Kapitał zakładowy
191150000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Strona www
https://pulawy.grupaazoty.com/
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Grupa azoty zakłady azotowe "puławy" osiągnęła 8 989 735 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 940 549 000 zł. Pozostałe przychody to 49 186 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 649 453 000 zł.
Zysk netto wyniósł 291 096 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 368 485 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 989 735 000 zł w 2022 roku.
• 5 524 110 000 zł w 2021 roku.
• 3 318 192 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4 693 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 291 096 000 zł w 2022 roku.
• 209 615 000 zł w 2021 roku.
• 215 858 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa azoty zakłady azotowe "puławy" wynosi 10 129 211 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 910 960 000 zł a 22 474 337 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 385 670 018 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 129 211 667 zł w 2022 roku.
• 7 369 760 750 zł w 2021 roku.
• 5 757 925 250 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Grupa azoty zakłady azotowe "puławy" wyniosła 7 408 075 000 zł.
a
ktywa trwałe to 4 005 093 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 402 982 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 408 075 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 962 228 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 445 847 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 320 363 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 408 075 000 zł w 2022 roku.
• 7 330 200 000 zł w 2021 roku.
• 5 518 843 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Grupa azoty zakłady azotowe "puławy" wyniosły 3 445 847 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 408 075 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 158 713 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 445 847 000 zł w 2022 roku
• 3 532 119 000 zł w 2021 roku
• 1 942 356 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Grupa azoty zakłady azotowe "puławy" wykazała przychody na poziomie 8 989 735 000 zł.
Brak danych

Organizacja Grupa azoty zakłady azotowe "puławy" wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Produkcja nawozów i związków azotowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki