"PROMIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000154890
NIP
6340128819
REGON
008435401

Podsumowanie

aktywa
4,8 mln
przychód
8,8 mln
zysk
81 tys.
wartość firmy
8,5 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
KATOWICE
Adres
JANA III SOBIESKIEGO, 14
Kod pocztowy
40-082
Rejestracja
2003-03-14
Rozpoczęcie działalności
1990-01-19
Kapitał zakładowy
51000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Branże
Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "promis" osiągnęła 8 829 662 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 828 518 zł. Pozostałe przychody to 1144 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 747 796 zł.
Zysk netto wyniósł 80 722 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 92 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 829 662 zł w 2023 roku.
• 9 975 380 zł w 2022 roku.
• 10 558 144 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 722 zł w 2023 roku.
• 1642 zł w 2022 roku.
• 376 482 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "promis" wynosi 8 522 648 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 807 223 zł a 22 074 154 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 153 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 522 648 zł w 2023 roku.
• 9 006 819 zł w 2022 roku.
• 10 893 458 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "promis" wyniosła 4 793 618 zł.
a
ktywa trwałe to 54 272 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 739 345 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 793 618 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 084 424 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 709 194 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 793 618 zł w 2023 roku.
• 4 750 849 zł w 2022 roku.
• 5 327 442 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "promis" wyniosły 1 709 194 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 793 618 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -83 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 709 194 zł w 2023 roku
• 1 617 518 zł w 2022 roku
• 2 195 752 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "promis" wykazała przychody na poziomie 8 829 662 zł.
Organizacja zarobiła 112 869 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 147 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 722 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3416 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 147 zł w 2023 roku
• 8616 zł w 2022 roku
• 94 694 zł w 2021 roku

Organizacja "promis" wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Knapik Mirosław posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Bielecki Dariusz posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Jekiel Zbigniew posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do "PROMIS"