"YAGAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000148601
NIP
1181685018
REGON
015276130

Podsumowanie

aktywa
2,4 mln
przychód
9 mln
zysk
1,9 mln
wartość firmy
13,4 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. CHŁODNA, 51
Kod pocztowy
00-867
Rejestracja
2003-02-25
Rozpoczęcie działalności
2002-11-20
Kapitał zakładowy
68000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Strona www
www.yagal.pl
Email
yagal@yagal.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD WIELOOSOBOWY - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "yagal" osiągnęła 9 010 119 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 998 113 zł. Pozostałe przychody to 12 006 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 152 687 zł.
Zysk netto wyniósł 1 845 426 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 750 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 010 119 zł w 2022 roku.
• 1 947 088 zł w 2021 roku.
• 908 803 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 369 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 845 426 zł w 2022 roku.
• -2 172 975 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "yagal" wynosi 13 388 450 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 25 835 963 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 643 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 388 450 zł w 2022 roku.
• 1 298 059 zł w 2021 roku.
• 605 869 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "yagal" wyniosła 2 377 783 zł.
a
ktywa trwałe to 575 091 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 784 692 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 18 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 377 783 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 747 879 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 125 663 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 377 783 zł w 2022 roku.
• 1 430 906 zł w 2021 roku.
• 3 380 098 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 78%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -106%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "yagal" wyniosły 4 125 663 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 377 783 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 174%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 125 663 zł w 2022 roku
• 5 024 212 zł w 2021 roku
• 4 800 428 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 174% w 2022 roku
• 351% w 2021 roku
• 142% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "yagal" wykazała przychody na poziomie 9 010 119 zł.
Organizacja zarobiła 1 939 038 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 93 612 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 845 426 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 722 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 93 612 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja "yagal" wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Keshet Tadeusz posiada 68 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Arciszewski Janusz posiada 68 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Arciszewski Janusz (50% udziałów)
• K***** T****** (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 12.10.2011 do 31.01.2012 był Keshet Tadeusz kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 11.05.2007 do 12.10.2011 najwięcej udziałów posiadał Keshet Tadeusz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.