"HUBERGROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" KRS
0000148075
NIP
8941012991
REGON
930449823

Podsumowanie

aktywa
94,9 mln
przychód
260,8 mln
zysk
155 tys.
wartość firmy
195,4 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
NOWA WIEŚ WROCŁAWSKA
Adres
UL. NOWA, 27
Kod pocztowy
55-080
Rejestracja
2003-02-26
Rozpoczęcie działalności
1995-02-21
Kapitał zakładowy
10000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.hubergroup.com/pl/pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, WÓWCZAS JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "hubergroup polska osiągnęła 260 791 513 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 260 626 488 zł. Pozostałe przychody to 165 025 zł.
Całkowite koszty wyniosły 260 471 438 zł.
Zysk netto wyniósł 155 051 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 150 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 260 791 513 zł w 2022 roku.
• 228 595 952 zł w 2021 roku.
• 206 225 563 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -295 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 155 051 zł w 2022 roku.
• -1 072 390 zł w 2021 roku.
• 3 415 394 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "hubergroup polska wynosi 195 391 366 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 550 506 zł a 651 978 783 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 991 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 195 391 366 zł w 2022 roku.
• 173 191 169 zł w 2021 roku.
• 172 743 444 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "hubergroup polska wyniosła 94 910 656 zł.
a
ktywa trwałe to 24 710 190 zł.
a
ktywa obrotowe to 70 200 465 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 94 910 656 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 880 207 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 030 449 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 962 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 94 910 656 zł w 2022 roku.
• 97 222 857 zł w 2021 roku.
• 101 301 906 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "hubergroup polska wyniosły 67 030 449 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 94 910 656 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 423 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 030 449 zł w 2022 roku
• 69 497 701 zł w 2021 roku
• 72 504 359 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "hubergroup polska wykazała przychody na poziomie 260 791 513 zł.
Organizacja zarobiła 535 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 380 178 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 155 051 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 71% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -81 798 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 380 178 zł w 2022 roku
• 213 134 zł w 2021 roku
• 906 292 zł w 2020 roku

Organizacja "hubergroup polska wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Hubergroup Deutschland Gmbh posiada 20000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.02.2024 jest Hubergroup Deutschland Gmbh kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.01.2011 do 14.02.2024 była Hubergroup Polska kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 13.07.2005 do 26.01.2011 najwięcej udziałów posiadała Hubergroup Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.