SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA I ZBYTU "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W MAKOWIE MAZOWIECKIM KRS
0000127668
NIP
7570002034
REGON
000386360

Podsumowanie

aktywa
2,6 mln
przychód
9,9 mln
zysk
-790
wartość firmy
7,9 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
MAKÓW MAZOWIECKI
Adres
SPÓŁDZIELCZA, 17
Kod pocztowy
06-200
Rejestracja
2002-08-22
Rozpoczęcie działalności
1975-12-15
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁDZIELNIA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Spółdzielnia zaopatrzenia i zbytu "samopomoc chłopska" w makowie mazowiecki osiągnęła 9 859 002 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 859 002 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 859 792 zł.
Strata netto wyniosła 790 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 303 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 859 002 zł w 2023 roku.
• 9 989 857 zł w 2022 roku.
• 10 167 616 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -790 zł w 2023 roku.
• -9855 zł w 2022 roku.
• 14 008 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia zaopatrzenia i zbytu "samopomoc chłopska" w makowie mazowiecki wynosi 7 898 696 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 647 504 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 203 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 898 696 zł w 2023 roku.
• 7 994 025 zł w 2022 roku.
• 8 175 954 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia zaopatrzenia i zbytu "samopomoc chłopska" w makowie mazowiecki wyniosła 2 610 904 zł.
a
ktywa trwałe to 867 731 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 741 173 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 2000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 610 904 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 768 037 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 842 867 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 610 904 zł w 2023 roku.
• 2 558 031 zł w 2022 roku.
• 2 453 468 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Spółdzielnia zaopatrzenia i zbytu "samopomoc chłopska" w makowie mazowiecki wyniosły 842 867 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 610 904 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 842 867 zł w 2023 roku
• 779 203 zł w 2022 roku
• 664 786 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Spółdzielnia zaopatrzenia i zbytu "samopomoc chłopska" w makowie mazowiecki wykazała przychody na poziomie 9 859 002 zł.
Brak danych

Organizacja Spółdzielnia zaopatrzenia i zbytu "samopomoc chłopska" w makowie mazowiecki wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA I ZBYTU "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W MAKOWIE MAZOWIECKI

Organizacja Numer KRS
1
0000123130
2
0000510929
3
0000286120
4
0000180647
5
0000185454
6
0000062842
7
0000440325
8
0000184728
9
0000290300
10
0000123073
11
0000083000
12
0000132433
13
0000182822
14
0000150411
15
0000055158
16
0000147649
17
0000830182
18
0000044603
19
0000132275
20
0000153102
21
0000478131
22
0000821561
23
0000180769
24
0000314685
25
0000171203
26
0000779004
27
0000078112
28
0000192863
29
0000132213
30
0000175222