BIOCORPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000104599
NIP
1181649896
REGON
017500991

Podsumowanie

aktywa
5,9 mln
przychód
10 mln
zysk
162 tys.
wartość firmy
9 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
BYTOMSKA, 11
Kod pocztowy
01-612
Rejestracja
2002-04-03
Rozpoczęcie działalności
2002-04-15
Kapitał zakładowy
55000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Biocorpo osiągnęła 9 974 063 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 971 661 zł. Pozostałe przychody to 2401 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 810 126 zł.
Zysk netto wyniósł 161 535 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 651 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 974 063 zł w 2021 roku.
• 9 743 054 zł w 2020 roku.
• 10 630 445 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -158 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 161 535 zł w 2021 roku.
• 413 956 zł w 2020 roku.
• 471 754 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biocorpo wynosi 8 957 918 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 615 353 zł a 24 935 157 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -201 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 957 918 zł w 2021 roku.
• 9 822 911 zł w 2020 roku.
• 10 689 047 zł w 2019 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Biocorpo wyniosła 5 853 988 zł.
a
ktywa trwałe to 1 450 268 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 403 720 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 853 988 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 216 535 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 637 452 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 669 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 853 988 zł w 2021 roku.
• 4 603 598 zł w 2020 roku.
• 5 396 615 zł w 2019 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Biocorpo wyniosły 3 637 452 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 853 988 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 673 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 637 452 zł w 2021 roku
• 2 374 641 zł w 2020 roku
• 3 109 861 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
• 58% w 2019 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Biocorpo wykazała przychody na poziomie 9 974 063 zł.
Organizacja zarobiła 212 076 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 541 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 161 535 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -35 942 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 541 zł w 2021 roku
• 102 667 zł w 2020 roku
• 111 254 zł w 2019 roku

Organizacja Biocorpo wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Koziorowski Stefan posiada 50 udziałów, które stanowią 90.9% firmy.
Koziorowska Ewa posiada 50 udziałów, które stanowią 90.9% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Koziorowski Stefan (91% udziałów)
• Koziorowska Ewa (91% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.04.2002 do 30.09.2008:
• Koziorowski Stefan (91% udziałów)
• Koziorowska Ewa (91% udziałów)