"ROOM SERVICE" SPÓŁKA JAWNA J.BARTNICZAK, K.BARTNICZAK KRS
0000215908
NIP
7571410835
REGON
551337017

Podsumowanie

aktywa
1 mln
przychód
10 mln
zysk
604 tys.
wartość firmy
9,1 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
DROZDOWO
Adres
, 7
Kod pocztowy
06-225
Rejestracja
2004-08-31
Rozpoczęcie działalności
2004-10-07
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.roomservice.pl
Email
office@roomservice.pl
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "room service" osiągnęła 9 983 991 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 983 991 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 380 484 zł.
Zysk netto wyniósł 603 507 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -88 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 983 991 zł w 2022 roku.
• 10 792 107 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -82 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 603 507 zł w 2022 roku.
• 499 213 zł w 2021 roku.
• 423 023 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "room service" wynosi 9 107 524 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 37 500 zł a 24 959 978 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -387 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 107 524 zł w 2022 roku.
• 9 229 090 zł w 2021 roku.
• 2 594 388 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "room service" wyniosła 1 020 734 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 130 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 007 604 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 020 734 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 970 734 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 020 734 zł w 2022 roku.
• 810 696 zł w 2021 roku.
• 1 069 592 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,207%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -164.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "room service" wyniosły 970 734 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 020 734 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 970 734 zł w 2022 roku
• 760 696 zł w 2021 roku
• 1 019 592 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
• 95% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "room service" wykazała przychody na poziomie 9 983 991 zł.
Organizacja zarobiła 603 507 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 603 507 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja "room service" wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wytwarzanie gotowych posiłków i dań".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki