GRUPA POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000080108
NIP
6792258880
REGON
351290291

Podsumowanie

aktywa
24 mln
przychód
283,3 mln
zysk
265 tys.
wartość firmy
191,9 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. ZAKŁADOWA, 7
Kod pocztowy
31-752
Rejestracja
2002-01-15
Rozpoczęcie działalności
1997-06-18
Kapitał zakładowy
152800,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJ SPÓŁKI, Z TYM ŻE DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 200.000,00 ZŁ KONIECZNA JEST ZGODA UDZIELONA W FORMIE UCHWAŁU RADY NADZORCZEJ.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Grupa południe osiągnęła 283 309 462 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 283 196 896 zł. Pozostałe przychody to 112 566 zł.
Całkowite koszty wyniosły 282 931 825 zł.
Zysk netto wyniósł 265 072 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 401 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 283 309 462 zł w 2023 roku.
• 257 267 295 zł w 2022 roku.
• 224 279 613 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 265 072 zł w 2023 roku.
• 294 151 zł w 2022 roku.
• 214 554 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa południe wynosi 191 933 369 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 000 108 zł a 708 273 656 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 463 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 191 933 369 zł w 2023 roku.
• 174 489 440 zł w 2022 roku.
• 151 958 648 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Grupa południe wyniosła 23 947 782 zł.
a
ktywa trwałe to 933 052 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 014 731 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 947 782 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 666 811 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 280 971 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -219 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 947 782 zł w 2023 roku.
• 22 336 884 zł w 2022 roku.
• 21 023 408 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Grupa południe wyniosły 21 280 971 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 947 782 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -403 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 280 971 zł w 2023 roku
• 19 935 144 zł w 2022 roku
• 18 915 820 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Grupa południe wykazała przychody na poziomie 283 309 462 zł.
Organizacja zarobiła 446 211 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 181 139 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 265 072 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 41% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 896 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 181 139 zł w 2023 roku
• 135 205 zł w 2022 roku
• 70 417 zł w 2021 roku

Organizacja Grupa południe wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 4%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Największym udziałowcem od 08.06.2005 jest Polska Grupa Drogeryjna Bielsko Biała kontrolujący 16% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.12.2002 do 08.06.2005 była Polska Grupa Drogeryjna Bielsko Biała kontrolująca 16% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.01.2002 do 11.12.2002:
• Śliwiński Roman (13% udziałów)
• Curzytek Józef (13% udziałów)