STADA PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000055428
NIP
6442902240
REGON
276434109

Podsumowanie

aktywa
184,6 mln
przychód
290,2 mln
zysk
144 tys.
wartość firmy
200 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. KRAKOWIAKÓW, 44
Kod pocztowy
02-255
Rejestracja
2001-11-29
Rozpoczęcie działalności
1999-01-05
Kapitał zakładowy
1057400,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.walmark.eu
Email
sekretariat@walmark.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY , DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Stada pharm osiągnęła 290 186 721 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 290 182 301 zł. Pozostałe przychody to 4420 zł.
Całkowite koszty wyniosły 290 038 122 zł.
Zysk netto wyniósł 144 179 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 41 679 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 290 186 721 zł w 2023 roku.
• 269 957 619 zł w 2022 roku.
• 40 559 311 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 040 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 144 179 zł w 2023 roku.
• 5 914 440 zł w 2022 roku.
• 371 161 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stada pharm wynosi 199 988 155 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 441 790 zł a 725 466 802 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 352 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 199 988 155 zł w 2023 roku.
• 209 474 999 zł w 2022 roku.
• 29 933 846 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Stada pharm wyniosła 184 602 163 zł.
a
ktywa trwałe to 9 918 066 zł.
a
ktywa obrotowe to 174 684 097 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 184 602 163 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 938 168 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 176 663 995 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 588 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 184 602 163 zł w 2023 roku.
• 210 302 587 zł w 2022 roku.
• 15 014 365 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Stada pharm wyniosły 176 663 995 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 184 602 163 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 962 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 176 663 995 zł w 2023 roku
• 202 508 599 zł w 2022 roku
• 13 134 817 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Stada pharm wykazała przychody na poziomie 290 186 721 zł.
Organizacja zarobiła 144 179 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 144 179 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Stada pharm wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Stada Arzneimittel Ag posiada 311 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.01.2024 jest Stada Arzneimittel Ag kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.10.2021 do 03.01.2024 był Stada Arzneimittel Ag kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 17.02.2003 do 14.10.2021 najwięcej udziałów posiadał Walmark A.s.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.