"PATELEC-ELPENA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000050465
NIP
6910204079
REGON
390058690

Podsumowanie

aktywa
90,6 mln
przychód
233,5 mln
zysk
165 tys.
wartość firmy
190,3 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
LEGNICA
Adres
ŚW. WOJCIECHA, 24
Kod pocztowy
59-220
Rejestracja
2001-10-05
Rozpoczęcie działalności
1993-01-01
Kapitał zakładowy
36581900,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "patelec-elpena" osiągnęła 233 496 154 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 231 960 525 zł. Pozostałe przychody to 1 535 629 zł.
Całkowite koszty wyniosły 231 795 615 zł.
Zysk netto wyniósł 164 909 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 302 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 233 496 154 zł w 2023 roku.
• 316 801 159 zł w 2022 roku.
• 311 900 332 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -95 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 164 909 zł w 2023 roku.
• 13 296 229 zł w 2022 roku.
• 10 540 833 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "patelec-elpena" wynosi 190 268 187 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 649 094 zł a 583 740 384 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 683 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 190 268 187 zł w 2023 roku.
• 298 206 454 zł w 2022 roku.
• 273 945 479 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "patelec-elpena" wyniosła 90 569 461 zł.
a
ktywa trwałe to 38 427 173 zł.
a
ktywa obrotowe to 52 142 288 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 90 569 461 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 45 259 263 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 310 198 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 148 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 90 569 461 zł w 2023 roku.
• 93 356 593 zł w 2022 roku.
• 91 240 235 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "patelec-elpena" wyniosły 45 310 198 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 90 569 461 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 883 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 310 198 zł w 2023 roku
• 48 262 239 zł w 2022 roku
• 59 442 110 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "patelec-elpena" wykazała przychody na poziomie 233 496 154 zł.
Organizacja zarobiła 326 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 161 311 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 164 909 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 49% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -57 615 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 161 311 zł w 2023 roku
• 3 341 893 zł w 2022 roku
• 2 767 331 zł w 2021 roku

Organizacja "patelec-elpena" wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

"patelec Cords And Cables S.r.l." ( Spółka Prawa Włoskiego) posiada 365819 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.09.2018 jest "patelec Cords And Cables S.r.l." ( Spółka Prawa Włoskiego) kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.09.2018 do 28.09.2018 był "cordoni E Cavi S.r.l." (spółka Prawa Włoskiego) kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 28.05.2007 do 12.09.2018 najwięcej udziałów posiadał "patelec Cords And Cables S.p.a." (spółka Prawa Włoskiego). Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.