SOLIDUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0001022594
NIP
8883092268
REGON
340833952

Podsumowanie

aktywa
9,1 mln
przychód
10 mln
zysk
512 tys.
wartość firmy
12,8 mln
Podstawowe info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
CHODECZ
Adres
UL. ZIELNA, 9
Kod pocztowy
87-860
Rejestracja
2023-03-01
Rozpoczęcie działalności
2010-11-05
Kapitał zakładowy
2169700,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
REPREZENTACJA SAMOISTNA KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Solidus osiągnęła 9 972 956 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 972 851 zł. Pozostałe przychody to 105 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 460 387 zł.
Zysk netto wyniósł 512 464 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -5 648 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 972 956 zł w 2023 roku.
• 15 621 072 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -20 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 512 464 zł w 2023 roku.
• 533 436 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solidus wynosi 12 795 668 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 097 177 zł a 24 932 390 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 560 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 795 668 zł w 2023 roku.
• 16 355 719 zł w 2022 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Solidus wyniosła 9 109 559 zł.
a
ktywa trwałe to 7 248 995 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 860 564 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 109 559 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 462 902 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 646 657 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 113 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 109 559 zł w 2023 roku.
• 10 222 856 zł w 2022 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Solidus wyniosły 3 646 657 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 109 559 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 498 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 646 657 zł w 2023 roku
• 5 145 622 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Solidus wykazała przychody na poziomie 9 972 956 zł.
Organizacja zarobiła 623 379 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 110 915 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 512 464 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 110 915 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 110 915 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Organizacja Solidus wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Molewska Bożena posiada 21687 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do SOLIDUS

Organizacja Numer KRS
1
0000615378
2
0000589761
3
0000588108
4
0000529084
5
0000444713
6
0000394040
7
0000356320
8
0000312678
9
0000304873
10
0000300536
11
0000299548
12
0000194761
13
0000176597
14
0000166991
15
0000150008
16
0000130005
17
0000099097
18
0000090056
19
0000087510
20
0000073329
21
0000061259
22
0000058214
23
0000054483
24
0000035087
25
0000022252
26
0000017542
27
0000013026
28
0000011238
29
0000008171
30
0000006650