SAME DAY PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000899772
NIP
6060110623
REGON
388932929

Podsumowanie

aktywa
6,9 mld
przychód
23,2 mld
zysk
1,5 mld
wartość firmy
23,9 mld
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
OBORNIKI
Adres
UL. LIPOWA, 11
Kod pocztowy
64-600
Rejestracja
2021-05-17
Rozpoczęcie działalności
2021-05-17
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.samedayprogress.pl
Email
office@samedayprogress.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Same day progress osiągnęła 23 210 336 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 210 336 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 687 613 000 zł.
Zysk netto wyniósł 1 522 723 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 736 778 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 210 336 000 zł w 2023 roku.
• 10 459 657 000 zł w 2022 roku.
• 5 152 653 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 507 574 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 522 723 000 zł w 2023 roku.
• 768 741 000 zł w 2022 roku.
• 706 743 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Same day progress wynosi 23 850 605 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 286 156 000 zł a 58 025 840 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 950 201 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 850 605 333 zł w 2023 roku.
• 11 192 181 667 zł w 2022 roku.
• 6 829 631 250 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Same day progress wyniosła 6 884 836 000 zł.
a
ktywa trwałe to 43 766 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 841 070 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 884 835 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 048 207 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 836 628 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 294 945 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 884 836 000 zł w 2023 roku.
• 1 994 203 000 zł w 2022 roku.
• 2 189 316 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Same day progress wyniosły 3 836 628 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 884 836 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 278 876 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 836 628 000 zł w 2023 roku
• 468 719 000 zł w 2022 roku
• 1 432 573 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Same day progress wykazała przychody na poziomie 23 210 336 000 zł.
Organizacja zarobiła 1 879 905 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 357 182 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 522 723 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 119 060 667 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 357 182 000 zł w 2023 roku
• 76 029 000 zł w 2022 roku
• 69 898 000 zł w 2021 roku

Organizacja Same day progress wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 90%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 90%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Uliwiak Michał posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.