SAME DAY PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000899772
NIP
6060110623
REGON
388932929

Podsumowanie

aktywa
2 mld
przychód
10,5 mld
zysk
768,7 mln
wartość firmy
11,2 mld
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
OBORNIKI
Adres
UL. LIPOWA, 11
Kod pocztowy
64-600
Rejestracja
2021-05-17
Rozpoczęcie działalności
2021-05-17
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.samedayprogress.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Same day progress osiągnęła 10 459 657 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 459 657 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 690 916 000 zł.
Zysk netto wyniósł 768 741 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 229 828 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 459 657 000 zł w 2022 roku.
• 5 152 653 000 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 384 370 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 768 741 000 zł w 2022 roku.
• 706 743 000 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Same day progress wynosi 11 192 181 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 144 113 000 zł a 26 149 142 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 596 090 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 192 181 667 zł w 2022 roku.
• 6 829 631 250 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Same day progress wyniosła 1 994 203 000 zł.
a
ktywa trwałe to 43 240 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 950 963 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 994 203 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 525 484 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 468 719 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 997 101 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 994 203 000 zł w 2022 roku.
• 2 189 316 000 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Same day progress wyniosły 468 719 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 994 203 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 234 359 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 468 719 000 zł w 2022 roku
• 1 432 573 000 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Same day progress wykazała przychody na poziomie 10 459 657 000 zł.
Organizacja zarobiła 844 770 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 76 029 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 768 741 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 014 500 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 029 000 zł w 2022 roku
• 69 898 000 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Same day progress wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Uliwiak Michał posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.