DESIGNLINK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000880865
NIP
9372731874
REGON
387584716

Podsumowanie

aktywa
6,5 mln
przychód
10 mln
zysk
-291 tys.
wartość firmy
6,7 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
BIELSKO-BIAŁA
Adres
UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO, 440
Kod pocztowy
43-300
Rejestracja
2021-01-29
Rozpoczęcie działalności
2020-11-24
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTACJI UPRAWNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Designlink poland osiągnęła 9 995 579 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 576 062 zł. Pozostałe przychody to 419 517 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 867 361 zł.
Strata netto wyniosła 291 299 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 331 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 995 579 zł w 2022 roku.
• 2 269 315 zł w 2021 roku.
• 1021 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -97 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -291 299 zł w 2022 roku.
• 21 290 zł w 2021 roku.
• -50 762 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Designlink poland wynosi 6 663 719 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 988 947 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 221 240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 663 719 zł w 2022 roku.
• 1 598 036 zł w 2021 roku.
• 681 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Designlink poland wyniosła 6 465 277 zł.
a
ktywa trwałe to 6864 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 458 413 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 465 277 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -315 772 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 781 048 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 155 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 465 277 zł w 2022 roku.
• 2 385 075 zł w 2021 roku.
• 265 035 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Designlink poland wyniosły 6 781 048 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 465 277 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 260 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 781 048 zł w 2022 roku
• 2 409 547 zł w 2021 roku
• 310 797 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
• 117% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Designlink poland wykazała przychody na poziomie 9 995 579 zł.
Organizacja zarobiła -291 299 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -291 299 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Designlink poland wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.005%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Dsgnlink Holding Aps posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Nawrocki Mariusz posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.