CHARLINUM INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000822241
NIP
5272916945
REGON
385302122

Podsumowanie

aktywa
261 tys.
przychód
4
zysk
-551 tys.
wartość firmy
2
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. PUŁAWSKA, 17
Kod pocztowy
02-515
Rejestracja
2020-01-10
Rozpoczęcie działalności
2020-01-10
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Charlinum investments osiągnęła 4 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 550 745 zł.
Strata netto wyniosła 550 742 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 zł w 2021 roku.
• -77 755 zł w 2020 roku.
• 1 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -275 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -550 742 zł w 2021 roku.
• -38 877 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Charlinum investments wynosi 2 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 1 zł w 2019 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Charlinum investments wyniosła 261 223 zł.
a
ktywa obrotowe to 261 223 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 261 223 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -584 619 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 845 842 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 261 223 zł w 2021 roku.
• 10 848 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -211%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła -14,471,134%.
Marża netto wyniosła -15,298,386%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -105.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7235567.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7649192.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Charlinum investments wyniosły 845 842 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 261 223 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 324%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 422 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 845 842 zł w 2021 roku
• 44 724 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 324% w 2021 roku
• 412% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Charlinum investments wykazała przychody na poziomie 4 zł.
Brak danych

Organizacja Charlinum investments wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000000006%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.000000006%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Soulfotia Limited posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.09.2020 jest Soulfotia Limited kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.01.2020 do 25.09.2020 był Vistra Shelf Companies kontrolując 100% udziałów.