LCN CRF LODZ (PL) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000655203
NIP
5252691696
REGON
366195253

Podsumowanie

aktywa
245,7 mln
przychód
24,4 mln
zysk
11,8 mln
wartość firmy
157,8 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. GRZYBOWSKA, 2
Kod pocztowy
00-131
Rejestracja
2016-12-29
Rozpoczęcie działalności
2016-12-29
Kapitał zakładowy
16715000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: (I) PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, LUB (II) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Lcn crf lodz (pl) osiągnęła 24 360 501 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 091 497 zł. Pozostałe przychody to 9 269 004 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 301 375 zł.
Zysk netto wyniósł 11 790 122 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 872 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 360 501 zł w 2022 roku.
• 35 155 932 zł w 2021 roku.
• 56 496 278 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 367 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 790 122 zł w 2022 roku.
• 28 500 652 zł w 2021 roku.
• 40 388 292 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lcn crf lodz (pl) wynosi 157 793 508 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 36 540 751 zł a 503 427 669 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 558 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 157 793 508 zł w 2022 roku.
• 224 489 993 zł w 2021 roku.
• 264 891 959 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Lcn crf lodz (pl) wyniosła 245 647 173 zł.
a
ktywa trwałe to 234 037 613 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 609 560 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 245 647 173 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 125 856 917 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 119 790 255 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 128 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 245 647 173 zł w 2022 roku.
• 235 599 938 zł w 2021 roku.
• 212 132 361 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 57%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 181 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Lcn crf lodz (pl) wyniosły 119 790 255 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 245 647 173 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 948 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 119 790 255 zł w 2022 roku
• 119 533 143 zł w 2021 roku
• 124 566 219 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 171.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Lcn crf lodz (pl) wykazała przychody na poziomie 24 360 501 zł.
Organizacja zarobiła 12 701 167 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 911 045 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 790 122 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 911 045 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 197 513 zł w 2020 roku

Organizacja Lcn crf lodz (pl) wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Lcn Euro Master Dutch Holdings Ii B.v. posiada 334300 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.09.2019 jest Lcn Euro Master Dutch Holdings Ii B.v. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.07.2017 do 05.09.2019 był Lcn Euro Master Dutch Holdings Ii B.v. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 29.12.2016 do 19.07.2017 najwięcej udziałów posiadał Blackstones . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.