SUNEWMED+ WOCHNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000810137
NIP
7773354896
REGON
384678256

Podsumowanie

aktywa
11,6 mln
przychód
10 mln
zysk
1,6 mln
wartość firmy
15,9 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
ŻERNIKI
Adres
UL. PRZEMYSŁOWA, 16
Kod pocztowy
62-023
Rejestracja
2019-10-22
Rozpoczęcie działalności
2019-10-22
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.sunew.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Sunewmed+ wochna osiągnęła 9 996 822 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 967 341 zł. Pozostałe przychody to 29 481 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 396 249 zł.
Zysk netto wyniósł 1 571 092 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 499 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 996 822 zł w 2022 roku.
• 7 609 947 zł w 2021 roku.
• 3 207 800 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 392 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 571 092 zł w 2022 roku.
• 1 875 085 zł w 2021 roku.
• 1 920 950 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sunewmed+ wochna wynosi 15 935 377 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 986 461 zł a 24 992 055 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 983 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 935 377 zł w 2022 roku.
• 15 369 716 zł w 2021 roku.
• 11 264 585 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Sunewmed+ wochna wyniosła 11 577 862 zł.
a
ktywa trwałe to 3 016 508 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 561 354 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 577 862 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 981 948 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 595 913 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 894 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 577 862 zł w 2022 roku.
• 9 477 072 zł w 2021 roku.
• 5 169 461 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Sunewmed+ wochna wyniosły 7 595 913 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 577 862 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 898 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 595 913 zł w 2022 roku
• 5 748 967 zł w 2021 roku
• 3 246 460 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Sunewmed+ wochna wykazała przychody na poziomie 9 996 822 zł.
Organizacja zarobiła 1 973 737 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 402 645 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 571 092 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 100 661 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 402 645 zł w 2022 roku
• 72 392 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Sunewmed+ wochna wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.07%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki