TVN SMART SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000760109
NIP
7722403610
REGON
101664213

Podsumowanie

aktywa
2,1 mln
przychód
15,8 mln
zysk
149 tys.
wartość firmy
11,9 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. NOWY ŚWIAT, 33
Kod pocztowy
00-029
Rejestracja
2018-12-03
Rozpoczęcie działalności
2013-10-25
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Tvn smart solution osiągnęła 15 777 760 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 777 231 zł. Pozostałe przychody to 528 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 628 602 zł.
Zysk netto wyniósł 148 629 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 235 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 777 760 zł w 2022 roku.
• 13 661 758 zł w 2021 roku.
• 12 581 431 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 148 629 zł w 2022 roku.
• 354 350 zł w 2021 roku.
• -59 669 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tvn smart solution wynosi 11 923 106 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 810 082 zł a 39 444 399 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 210 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 923 106 zł w 2022 roku.
• 11 505 667 zł w 2021 roku.
• 9 126 748 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Tvn smart solution wyniosła 2 087 589 zł.
a
ktywa trwałe to 1 233 391 zł.
a
ktywa obrotowe to 854 198 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 087 589 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 080 110 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 007 479 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 087 589 zł w 2022 roku.
• 2 661 339 zł w 2021 roku.
• 4 851 098 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Tvn smart solution wyniosły 1 007 479 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 087 589 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 007 479 zł w 2022 roku
• 1 354 098 zł w 2021 roku
• 3 865 595 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Tvn smart solution wykazała przychody na poziomie 15 777 760 zł.
Organizacja zarobiła 225 138 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 76 509 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 148 629 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 302 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 509 zł w 2022 roku
• 33 589 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Tvn smart solution wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Maszczyk Jerzy posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Maszczyk Danuta posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.