HOTELS BY HR REVO KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000728596
NIP
5272848801
REGON
380012810

Podsumowanie

aktywa
25 tys.
przychód
5
zysk
-28 tys.
wartość firmy
3
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
KATOWICE
Adres
UL. SOKOLSKA, 24
Kod pocztowy
40-086
Rejestracja
2018-04-19
Rozpoczęcie działalności
2018-04-19
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO WICEPREZES LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM WICEPREZESEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU (W TYM RÓWNIEŻ Z PREZESEM). W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Hotels by hr revo katowice osiągnęła 5 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 725 zł.
Strata netto wyniosła 27 719 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 zł w 2022 roku.
• 82 zł w 2021 roku.
• 16 805 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 719 zł w 2022 roku.
• -35 188 zł w 2021 roku.
• 506 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hotels by hr revo katowice wynosi 3 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 zł w 2022 roku.
• 54 zł w 2021 roku.
• 15 584 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Hotels by hr revo katowice wyniosła 25 233 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 233 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 233 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -59 767 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 85 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 233 zł w 2022 roku.
• 8993 zł w 2021 roku.
• 3292 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -110%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła -430,850%.
Marża netto wyniosła -532,041%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -86170.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -106408.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Hotels by hr revo katowice wyniosły 85 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 233 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 337%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 85 000 zł w 2022 roku
• 41 041 zł w 2021 roku
• 152 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 337% w 2022 roku
• 456% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Hotels by hr revo katowice wykazała przychody na poziomie 5 zł.
Organizacja zarobiła -27 719 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 719 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 152 zł w 2020 roku

Organizacja Hotels by hr revo katowice wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00000001%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.00000001%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Hrg Hotels Wien Management Gmbh posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.08.2023 jest Hrg Hotels Wien Management Gmbh kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.08.2020 do 07.08.2023 był Vienna House Hotelmanagement Gmbh kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 07.10.2019 do 04.08.2020 najwięcej udziałów posiadał Vienna International Hotelmanagement Aktiengesellschaft. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.