EJT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000707064
NIP
9151806616
REGON
368881136

Podsumowanie

aktywa
52,6 mln
przychód
6 mln
zysk
2,5 mln
wartość firmy
14,1 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
UJEŹDZIEC MAŁY
Adres
, 80
Kod pocztowy
55-100
Rejestracja
2017-11-30
Rozpoczęcie działalności
2017-11-30
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Ejt osiągnęła 6 044 647 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 6 044 647 zł.
Całkowite koszty wyniosły -2 519 022 zł.
Zysk netto wyniósł 2 519 022 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 208 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 044 647 zł w 2022 roku.
• 3 984 339 zł w 2021 roku.
• 990 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 598 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 519 022 zł w 2022 roku.
• 1 426 779 zł w 2021 roku.
• -2 384 741 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Ejt wynosi 14 105 853 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 35 266 309 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 821 171 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 105 853 zł w 2022 roku.
• 8 363 340 zł w 2021 roku.
• 660 000 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Ejt wyniosła 52 609 152 zł.
a
ktywa trwałe to 49 261 374 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 347 778 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 609 152 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 620 780 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 229 932 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 414 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 609 152 zł w 2022 roku.
• 51 324 119 zł w 2021 roku.
• 50 772 274 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -155%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Ejt wyniosły 54 229 932 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 609 152 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 645 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 229 932 zł w 2022 roku
• 55 780 818 zł w 2021 roku
• 58 350 891 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2022 roku
• 109% w 2021 roku
• 115% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Ejt wykazała przychody na poziomie 6 044 647 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Ejt wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.007%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Ejt Investment Srl posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.09.2018 jest Ejt Investment Srl kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.03.2018 do 24.09.2018 był Ejt Investment Srl kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.11.2017 do 06.03.2018 najwięcej udziałów posiadał Vilium Investments. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.