EJT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000707064
NIP
9151806616
REGON
368881136

Podsumowanie

aktywa
55,8 mln
przychód
8 mln
zysk
-626 tys.
wartość firmy
5,3 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
UJEŹDZIEC MAŁY
Adres
, 80
Kod pocztowy
55-100
Rejestracja
2017-11-30
Rozpoczęcie działalności
2017-11-30
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Ejt osiągnęła 7 956 885 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 7 956 885 zł.
Całkowite koszty wyniosły 626 133 zł.
Strata netto wyniosła 626 133 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 326 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 956 885 zł w 2023 roku.
• 6 044 647 zł w 2022 roku.
• 3 984 339 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -25 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -626 133 zł w 2023 roku.
• 2 519 022 zł w 2022 roku.
• 1 426 779 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ejt wynosi 5 304 590 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 19 892 213 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 884 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 304 590 zł w 2023 roku.
• 14 105 853 zł w 2022 roku.
• 8 363 340 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Ejt wyniosła 55 747 307 zł.
a
ktywa trwałe to 49 261 374 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 485 933 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 747 307 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 055 556 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 802 863 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 201 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 747 307 zł w 2023 roku.
• 52 609 152 zł w 2022 roku.
• 51 324 119 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Ejt wyniosły 58 802 863 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 747 307 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 633 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 802 863 zł w 2023 roku
• 54 229 932 zł w 2022 roku
• 55 780 818 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
• 109% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Ejt wykazała przychody na poziomie 7 956 885 zł.
Organizacja zarobiła 1 663 353 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 289 486 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -626 133 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 138% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 381 581 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 289 486 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Ejt wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Ejt Investment Srl posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.09.2018 jest Ejt Investment Srl kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.03.2018 do 24.09.2018 był Ejt Investment Srl kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.11.2017 do 06.03.2018 najwięcej udziałów posiadał Vilium Investments . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EJT