PARTNER MASZYNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000706308
NIP
9680988959
REGON
368862127

Podsumowanie

aktywa
10,8 mln
przychód
10 mln
zysk
3,6 mln
wartość firmy
28 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
CEKÓW
Adres
, 37B
Kod pocztowy
62-834
Rejestracja
2017-11-30
Rozpoczęcie działalności
2017-11-30
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Partner maszyny osiągnęła 9 992 881 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 938 188 zł. Pozostałe przychody to 54 693 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 330 017 zł.
Zysk netto wyniósł 3 608 171 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 665 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 992 881 zł w 2023 roku.
• 16 600 785 zł w 2022 roku.
• 13 073 414 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 601 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 608 171 zł w 2023 roku.
• 6 034 693 zł w 2022 roku.
• 1 193 777 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Partner maszyny wynosi 27 999 068 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 904 462 zł a 50 514 396 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 666 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 999 068 zł w 2023 roku.
• 40 983 597 zł w 2022 roku.
• 14 742 330 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Partner maszyny wyniosła 10 766 958 zł.
a
ktywa trwałe to 2 914 737 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 852 221 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 766 958 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 205 950 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 561 008 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 794 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 766 958 zł w 2023 roku.
• 8 527 276 zł w 2022 roku.
• 6 550 566 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Partner maszyny wyniosły 1 561 008 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 766 958 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 260 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 561 008 zł w 2023 roku
• 823 764 zł w 2022 roku
• 4 881 747 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Partner maszyny wykazała przychody na poziomie 9 992 881 zł.
Organizacja zarobiła 4 030 564 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 422 393 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 608 171 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 70 399 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 422 393 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 257 309 zł w 2021 roku

Organizacja Partner maszyny wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kasprzak Maciej posiada 950 udziałów, które stanowią 95% firmy.