"MUFA FILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" KRS
0000698664
NIP
1182155742
REGON
368505686

Podsumowanie

aktywa
16 tys.
przychód
140 tys.
zysk
4 tys.
wartość firmy
109 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
BLIZNE JASIŃSKIEGO
Adres
UL. WARSZAWSKA, 138
Kod pocztowy
05-082
Rejestracja
2017-10-11
Rozpoczęcie działalności
2017-10-11
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENK SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CAŁEGO ZARZĄDU ( WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "mufa film osiągnęła 140 143 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 140 143 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 136 239 zł.
Zysk netto wyniósł 3903 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 140 143 zł w 2023 roku.
• 124 769 zł w 2022 roku.
• 32 901 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3903 zł w 2023 roku.
• 11 812 zł w 2022 roku.
• -15 790 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "mufa film wynosi 109 301 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 258 zł a 350 356 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 109 301 zł w 2023 roku.
• 130 429 zł w 2022 roku.
• 21 934 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "mufa film wyniosła 15 817 zł.
a
ktywa trwałe to 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 717 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 817 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 344 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 473 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 817 zł w 2023 roku.
• 20 117 zł w 2022 roku.
• 18 680 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,134%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 162 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "mufa film wyniosły 15 473 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 817 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 473 zł w 2023 roku
• 23 676 zł w 2022 roku
• 34 052 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 118% w 2022 roku
• 182% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "mufa film wykazała przychody na poziomie 140 143 zł.
Organizacja zarobiła 4646 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 743 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3903 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 106 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 743 zł w 2023 roku
• 288 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja "mufa film wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kraszewski Marek posiada 34 udziałów, które stanowią 34% firmy.
Sieluk Ryszard posiada 33 udziałów, które stanowią 0% firmy.
Jaworska Katarzyna posiada 33 udziałów, które stanowią 0% firmy.