BLACKSTONES REGISTRARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000437668
NIP
5252541212
REGON
146371884

Podsumowanie

aktywa
6,8 mln
przychód
7,8 mln
zysk
6,2 mln
wartość firmy
34,8 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. GRZYBOWSKA, 2
Kod pocztowy
00-131
Rejestracja
2012-10-25
Rozpoczęcie działalności
2012-10-25
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Blackstones registrars osiągnęła 7 763 280 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 630 026 zł. Pozostałe przychody to 133 254 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 385 244 zł.
Zysk netto wyniósł 6 244 782 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 293 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 763 280 zł w 2023 roku.
• 5 760 843 zł w 2022 roku.
• 1 979 432 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 040 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 244 782 zł w 2023 roku.
• 4 842 447 zł w 2022 roku.
• 1 743 875 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Blackstones registrars wynosi 34 841 982 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 687 336 zł a 87 426 942 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 806 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 841 982 zł w 2023 roku.
• 26 845 933 zł w 2022 roku.
• 9 604 354 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Blackstones registrars wyniosła 6 760 568 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 975 493 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 785 074 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 760 568 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 249 782 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 510 786 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 126 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 760 568 zł w 2023 roku.
• 5 118 166 zł w 2022 roku.
• 1 885 186 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 92%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 90%.
Marża netto wyniosła 80%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9519.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9517.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Blackstones registrars wyniosły 510 786 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 760 568 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 510 786 zł w 2023 roku
• 270 719 zł w 2022 roku
• 139 543 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Blackstones registrars wykazała przychody na poziomie 7 763 280 zł.
Organizacja zarobiła 6 864 985 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 620 203 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 244 782 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 103 367 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 620 203 zł w 2023 roku
• 478 961 zł w 2022 roku
• 172 838 zł w 2021 roku

Organizacja Blackstones registrars wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Blackstones posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.06.2022 jest Blackstones kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.02.2021 do 03.06.2022 był Blackstones kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 18.01.2021 do 19.02.2021 najwięcej udziałów posiadał Blackstones . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do BLACKSTONES REGISTRARS