BLUE YONDER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000424276
NIP
5272678931
REGON
146173983

Podsumowanie

aktywa
13,6 mln
przychód
43,6 mln
zysk
671 tys.
wartość firmy
35,8 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. POSTĘPU, 17 B
Kod pocztowy
02-676
Rejestracja
2012-06-15
Rozpoczęcie działalności
2012-07-13
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPEREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Blue yonder poland osiągnęła 43 616 513 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 616 513 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 945 721 zł.
Zysk netto wyniósł 670 792 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 090 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 616 513 zł w 2022 roku.
• 32 742 230 zł w 2021 roku.
• 25 330 967 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 83 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 670 792 zł w 2022 roku.
• 1 063 326 zł w 2021 roku.
• 866 751 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Blue yonder poland wynosi 35 804 334 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 043 488 zł a 109 041 283 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 973 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 804 334 zł w 2022 roku.
• 29 621 851 zł w 2021 roku.
• 23 097 214 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Blue yonder poland wyniosła 13 604 841 zł.
a
ktywa trwałe to 1 192 716 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 412 124 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 604 841 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 391 318 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 213 523 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 927 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 604 841 zł w 2022 roku.
• 10 756 933 zł w 2021 roku.
• 7 127 570 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Blue yonder poland wyniosły 8 213 523 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 604 841 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 156 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 213 523 zł w 2022 roku
• 6 036 407 zł w 2021 roku
• 3 470 371 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Blue yonder poland wykazała przychody na poziomie 43 616 513 zł.
Organizacja zarobiła 1 254 987 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 584 195 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 670 792 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 47% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 87 324 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 584 195 zł w 2022 roku
• 398 362 zł w 2021 roku
• 204 864 zł w 2020 roku

Organizacja Blue yonder poland wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Jda Software Netherlands B.v. posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.01.2023 jest Jda Software Netherlands B.v. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.10.2012 do 20.01.2023 był Jda Software Benelux B.v. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 15.06.2012 do 23.10.2012 najwięcej udziałów posiadał Vistra Shelf Companies . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.