"BEST RENT A CAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000335053
NIP
8222292728
REGON
141907541

Podsumowanie

aktywa
12 mln
przychód
10 mln
zysk
-2,7 mln
wartość firmy
6,7 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
TOWAROWA, 33
Kod pocztowy
00-869
Rejestracja
2009-08-19
Rozpoczęcie działalności
2009-08-01
Kapitał zakładowy
62500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "best rent a car" osiągnęła 9 970 313 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 970 313 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 641 111 zł.
Strata netto wyniosła 2 670 797 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -5 116 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 970 313 zł w 2018 roku.
• 15 086 810 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3 248 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 670 797 zł w 2018 roku.
• 577 458 zł w 2017 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "best rent a car" wynosi 6 741 354 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 925 783 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7 723 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 741 354 zł w 2018 roku.
• 14 465 282 zł w 2017 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "best rent a car" wyniosła 12 036 612 zł.
a
ktywa trwałe to 41 771 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 994 841 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 036 612 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 125 971 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 910 640 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 200 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 036 612 zł w 2018 roku.
• 23 237 292 zł w 2017 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2,120%.
Marża operacyjna wyniosła -26%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2140.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "best rent a car" wyniosły 11 910 640 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 036 612 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8 529 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 910 640 zł w 2018 roku
• 20 440 524 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2018 roku
• 88% w 2017 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "best rent a car" wykazała przychody na poziomie 9 970 313 zł.
Organizacja zarobiła -2 670 797 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 670 797 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -117 399 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2018 roku
• 117 399 zł w 2017 roku

Organizacja "best rent a car" wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Cosmopol posiada 75 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Maciejewicz Beata posiada 50 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 11.10.2013 jest Cosmopol kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.08.2009 do 11.10.2013 była Nowak Urszula kontrolująca 50% udziałów.