PRZEDSIĘBIORSTWO "UNITRUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000330955
NIP
5780001318
REGON
170003452

Podsumowanie

aktywa
27 tys.
przychód
135 tys.
zysk
49 tys.
wartość firmy
298 tys.
Podstawowe info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
ELBLĄG
Adres
KRÓLEWIECKA, 189
Kod pocztowy
82-300
Rejestracja
2009-06-04
Rozpoczęcie działalności
1991-04-05
Kapitał zakładowy
30000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Przedsiębiorstwo "unitrus" osiągnęła 134 634 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 133 754 zł. Pozostałe przychody to 880 zł.
Całkowite koszty wyniosły 84 615 zł.
Zysk netto wyniósł 49 139 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -76 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 134 634 zł w 2022 roku.
• 145 474 zł w 2021 roku.
• 150 693 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 139 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• -38 041 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo "unitrus" wynosi 297 769 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 459 zł a 687 939 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -17 616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 297 769 zł w 2022 roku.
• 96 982 zł w 2021 roku.
• 100 462 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo "unitrus" wyniosła 27 131 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 131 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 131 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 279 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 852 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 131 zł w 2022 roku.
• -10 617 zł w 2021 roku.
• 11 061 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 181%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 322%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 64 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Przedsiębiorstwo "unitrus" wyniosły 11 852 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 131 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 852 zł w 2022 roku
• 49 423 zł w 2021 roku
• 30 029 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• -465% w 2021 roku
• 271% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Przedsiębiorstwo "unitrus" wykazała przychody na poziomie 134 634 zł.
Organizacja zarobiła 49 139 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 139 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -43 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Przedsiębiorstwo "unitrus" wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.07%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kocięcki Andrzej posiada 300 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Wojtkowski Andrzej posiada 300 udziałów, które stanowią 50% firmy.