"AGRA SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000310926
NIP
8771188129
REGON
870437648

Podsumowanie

aktywa
3 mld
przychód
1,5 mld
zysk
103,4 mln
wartość firmy
2,8 mld
Podstawowe info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
BRANIEWO
Adres
KRÓLEWIECKA, 60
Kod pocztowy
14-500
Rejestracja
2008-09-30
Rozpoczęcie działalności
1997-01-10
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU Z OSOBNA.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "agra service" osiągnęła 1 465 188 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 465 177 000 zł. Pozostałe przychody to 11 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 361 757 000 zł.
Zysk netto wyniósł 103 420 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 292 872 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 465 188 000 zł w 2022 roku.
• 1 120 753 zł w 2021 roku.
• 1 699 421 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 659 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 420 000 zł w 2022 roku.
• 156 816 zł w 2021 roku.
• 121 434 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agra service" wynosi 2 779 230 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 034 200 000 zł a 7 406 712 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 555 609 152 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 779 230 500 zł w 2022 roku.
• 2 685 626 zł w 2021 roku.
• 2 812 265 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "agra service" wyniosła 2 950 248 000 zł.
a
ktywa trwałe to 657 833 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 292 415 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 950 248 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 851 678 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 098 570 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 589 993 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 950 248 000 zł w 2022 roku.
• 2 715 817 zł w 2021 roku.
• 2 191 427 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "agra service" wyniosły 1 098 570 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 950 248 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 219 696 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 098 570 000 zł w 2022 roku
• 967 559 zł w 2021 roku
• 599 985 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "agra service" wykazała przychody na poziomie 1 465 188 000 zł.
Organizacja zarobiła 113 648 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 228 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 420 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 039 904 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 228 000 zł w 2022 roku
• 15 509 zł w 2021 roku
• 12 010 zł w 2020 roku

Organizacja "agra service" wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Nazar Igor posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.12.2021 jest Nazar Igor kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.10.2018 do 01.12.2021 był Nazar Igor kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 23.10.2017 do 01.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Nazar Igor . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do "AGRA SERVICE"