"FRIGO FRACHT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000286379
NIP
5761527433
REGON
160144143

Podsumowanie

aktywa
3,1 mld
przychód
9,9 mld
zysk
-688,2 mln
wartość firmy
7,7 mld
Podstawowe info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
DALACHÓW
Adres
, 282
Kod pocztowy
46-325
Rejestracja
2007-08-10
Rozpoczęcie działalności
2007-08-06
Kapitał zakładowy
200000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWAIDCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "frigo fracht" osiągnęła 9 944 861 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 944 861 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 633 026 000 zł.
Strata netto wyniosła 688 165 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 891 412 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 944 861 000 zł w 2023 roku.
• 10 112 846 000 zł w 2022 roku.
• 7 633 667 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -108 723 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -688 165 000 zł w 2023 roku.
• 608 379 000 zł w 2022 roku.
• 121 827 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "frigo fracht" wynosi 7 744 833 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 862 152 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 724 158 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 744 833 333 zł w 2023 roku.
• 10 070 184 333 zł w 2022 roku.
• 6 014 905 333 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "frigo fracht" wyniosła 3 094 339 000 zł.
a
ktywa trwałe to 1 619 017 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 475 322 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 094 339 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 486 568 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 607 771 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 334 123 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 094 339 000 zł w 2023 roku.
• 2 352 353 000 zł w 2022 roku.
• 1 430 571 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -46%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "frigo fracht" wyniosły 1 607 771 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 094 339 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 160 945 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 607 771 000 zł w 2023 roku
• 1 159 325 000 zł w 2022 roku
• 845 923 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "frigo fracht" wykazała przychody na poziomie 9 944 861 000 zł.
Organizacja zarobiła -688 165 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -688 165 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 142 706 000 zł w 2022 roku
• 12 049 000 zł w 2021 roku

Organizacja "frigo fracht" wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 10%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kubacki Maciej posiada 4000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.06.2013 jest Kubacki Maciej kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.11.2008 do 17.06.2013 był Kubacki Maciej kontrolując 88% udziałów.
W okresie od 10.08.2007 do 17.11.2008 najwięcej udziałów posiadał Kubacki Maciej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.