"FRIGO FRACHT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000286379
NIP
5761527433
REGON
160144143

Podsumowanie

aktywa
2,4 mld
przychód
10,1 mld
zysk
608,4 mln
wartość firmy
10,1 mld
Podstawowe info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
DALACHÓW
Adres
, 282
Kod pocztowy
46-325
Rejestracja
2007-08-10
Rozpoczęcie działalności
2007-08-06
Kapitał zakładowy
200000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWAIDCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "frigo fracht" osiągnęła 10 112 846 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 112 846 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 504 467 000 zł.
Zysk netto wyniósł 608 379 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 103 292 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 112 846 000 zł w 2022 roku.
• 7 633 667 000 zł w 2021 roku.
• 6 569 133 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 128 840 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 608 379 000 zł w 2022 roku.
• 121 827 000 zł w 2021 roku.
• 179 504 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "frigo fracht" wynosi 10 070 184 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 894 771 000 zł a 25 282 115 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 334 060 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 070 184 333 zł w 2022 roku.
• 6 014 905 333 zł w 2021 roku.
• 5 444 555 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "frigo fracht" wyniosła 2 352 353 000 zł.
a
ktywa trwałe to 929 247 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 423 106 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 352 353 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 193 028 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 159 325 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 252 551 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 352 353 000 zł w 2022 roku.
• 1 430 571 000 zł w 2021 roku.
• 930 151 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "frigo fracht" wyniosły 1 159 325 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 352 353 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 445 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 159 325 000 zł w 2022 roku
• 845 923 000 zł w 2021 roku
• 467 329 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "frigo fracht" wykazała przychody na poziomie 10 112 846 000 zł.
Organizacja zarobiła 751 085 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 142 706 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 608 379 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 541 200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 142 706 000 zł w 2022 roku
• 12 049 000 zł w 2021 roku
• 17 753 zł w 2020 roku

Organizacja "frigo fracht" wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 7%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kubacki Maciej posiada 4000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.06.2013 jest Kubacki Maciej kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.11.2008 do 17.06.2013 był Kubacki Maciej kontrolując 88% udziałów.
W okresie od 10.08.2007 do 17.11.2008 najwięcej udziałów posiadał Kubacki Maciej. Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.