"KANT I" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000266183
NIP
5372433040
REGON
060184980

Podsumowanie

aktywa
6,4 mln
przychód
305,8 mln
zysk
415 tys.
wartość firmy
207,5 mln
Podstawowe info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
MIĘDZYRZEC PODLASKI
Adres
MYDLARSKA, 3
Kod pocztowy
21-560
Rejestracja
2006-10-18
Rozpoczęcie działalności
2006-10-18
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "kant i" osiągnęła 305 761 145 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 305 759 704 zł. Pozostałe przychody to 1442 zł.
Całkowite koszty wyniosły 305 345 059 zł.
Zysk netto wyniósł 414 644 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 594 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 305 761 145 zł w 2022 roku.
• 246 010 415 zł w 2021 roku.
• 292 658 403 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 44 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 414 644 zł w 2022 roku.
• 77 197 zł w 2021 roku.
• 122 952 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kant i" wynosi 207 464 791 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 965 451 zł a 764 402 863 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -752 247 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 207 464 791 zł w 2022 roku.
• 165 970 200 zł w 2021 roku.
• 197 193 978 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "kant i" wyniosła 6 433 362 zł.
a
ktywa trwałe to 5 351 291 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 082 071 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 433 362 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 620 601 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 812 761 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 498 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 433 362 zł w 2022 roku.
• 6 738 643 zł w 2021 roku.
• 6 615 900 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "kant i" wyniosły 3 812 761 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 433 362 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 319 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 812 761 zł w 2022 roku
• 4 532 686 zł w 2021 roku
• 4 487 141 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "kant i" wykazała przychody na poziomie 305 761 145 zł.
Organizacja zarobiła 521 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 106 886 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 414 644 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 092 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 106 886 zł w 2022 roku
• 30 349 zł w 2021 roku
• 30 994 zł w 2020 roku

Organizacja "kant i" wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Sokołów Dariusz posiada 34 udziałów, które stanowią 34% firmy.
Suchodolski Tomasz posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.
Rusek Krzysztof posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.
Największym udziałowcem od 05.08.2016 jest Sokołów Dariusz kontrolujący 34% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.02.2011 do 05.08.2016 był Sokołów Daniel kontrolując 34% udziałów.
W okresie od 18.10.2006 do 08.02.2011 najwięcej udziałów posiadał Sokołów Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.

Podobne organizacje do "KANT I"

Organizacja Numer KRS
1
0000010358
2
0000088118
3
0000575216
4
0000501845
5
0000512748
6
0000080112
7
0000806214
8
0000963166
9
0000967020
10
0000287855
11
0000710702
12
0000081983
13
0000088450
14
0000378337
15
0000017084
16
0000304615
17
0000206382
18
0000626021
19
0000230737
20
0000004197
21
0000004754
22
0000059206
23
0000956239
24
0000007996
25
0000404075
26
0000647977
27
0000014580
28
0000088586
29
0000444776
30
0000515762