HOTEL G.E. PLATYNOWA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000166959
NIP
5252272143
REGON
015519615

Podsumowanie

aktywa
7,6 mln
przychód
10 mln
zysk
1,2 mln
wartość firmy
11,6 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. TOWAROWA, 2
Kod pocztowy
00-811
Rejestracja
2003-07-09
Rozpoczęcie działalności
2003-08-01
Kapitał zakładowy
500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Hotel g.e. platynowa warszawa osiągnęła 9 991 512 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 778 535 zł. Pozostałe przychody to 212 977 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 553 639 zł.
Zysk netto wyniósł 1 224 896 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 571 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 991 512 zł w 2022 roku.
• 2 743 911 zł w 2021 roku.
• 1 916 194 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 581 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 224 896 zł w 2022 roku.
• -716 763 zł w 2021 roku.
• -1 371 231 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hotel g.e. platynowa warszawa wynosi 11 560 593 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 978 780 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 854 475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 560 593 zł w 2022 roku.
• 1 829 274 zł w 2021 roku.
• 1 277 462 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Hotel g.e. platynowa warszawa wyniosła 7 607 874 zł.
a
ktywa trwałe to 4 014 158 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 593 716 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 607 874 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -363 097 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 970 971 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 352 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 607 874 zł w 2022 roku.
• 4 282 473 zł w 2021 roku.
• 4 250 081 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -337%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -84.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Hotel g.e. platynowa warszawa wyniosły 7 970 971 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 607 874 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 368 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 970 971 zł w 2022 roku
• 5 870 466 zł w 2021 roku
• 5 121 312 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2022 roku
• 137% w 2021 roku
• 121% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Hotel g.e. platynowa warszawa wykazała przychody na poziomie 9 991 512 zł.
Organizacja zarobiła 1 224 896 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 224 896 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 992 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Hotel g.e. platynowa warszawa wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Louvre Hotels Group posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.05.2013 jest Louvre Hotels Group kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.08.2011 do 28.05.2013 był Louvre Hotels Group kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 09.07.2003 do 30.08.2011 najwięcej udziałów posiadał Louvre Hotels Group . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.