MIĘDZYNARODOWA KORPORACJA GWARANCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000107392
NIP
5261027526
REGON
011119534

Podsumowanie

aktywa
34,8 mln
przychód
2,9 mln
zysk
1,7 mln
wartość firmy
34,7 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. PIĘKNA, 11
Kod pocztowy
00-549
Rejestracja
2002-04-17
Rozpoczęcie działalności
1995-06-13
Kapitał zakładowy
342704200,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
http://www.mkg.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Międzynarodowa korporacja gwarancyjna osiągnęła 2 905 691 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 558 016 zł. Pozostałe przychody to 1 347 675 zł.
Całkowite koszty wyniosły -133 083 zł.
Zysk netto wyniósł 1 691 099 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 155 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 905 691 zł w 2022 roku.
• 365 386 zł w 2021 roku.
• 789 535 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 413 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 691 099 zł w 2022 roku.
• -1 067 597 zł w 2021 roku.
• -1 787 172 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Międzynarodowa korporacja gwarancyjna wynosi 34 666 291 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 358 537 zł a 138 478 752 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 401 943 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 666 291 zł w 2022 roku.
• 24 964 674 zł w 2021 roku.
• 26 048 138 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Międzynarodowa korporacja gwarancyjna wyniosła 34 837 805 zł.
a
ktywa trwałe to 19 933 703 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 904 102 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 837 805 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 619 688 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 218 117 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -6 578 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 837 805 zł w 2022 roku.
• 36 650 160 zł w 2021 roku.
• 34 335 464 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 107.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Międzynarodowa korporacja gwarancyjna wyniosły 218 117 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 837 805 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -100 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 218 117 zł w 2022 roku
• 3 688 715 zł w 2021 roku
• 306 422 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Międzynarodowa korporacja gwarancyjna wykazała przychody na poziomie 2 905 691 zł.
Organizacja zarobiła 1 692 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1226 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 691 099 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3981 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1226 zł w 2022 roku
• 915 zł w 2021 roku
• 49 392 zł w 2020 roku

Organizacja Międzynarodowa korporacja gwarancyjna wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.003%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Skarb Państwa posiada 3427042 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.09.2014 jest Skarb Państwa kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.12.2006 do 30.09.2014 była Chemia Polska kontrolująca 67% udziałów.