ENGARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000642744
NIP
5130247150
REGON
365697171

Podsumowanie

aktywa
33,4 mln
przychód
13,3 mln
zysk
1,7 mln
wartość firmy
38,2 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
MODLNICA
Adres
UL. CZĘSTOCHOWSKA, 6
Kod pocztowy
32-085
Rejestracja
2016-10-24
Rozpoczęcie działalności
2016-10-24
Kapitał zakładowy
612000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Engari osiągnęła 13 320 515 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 132 946 zł. Pozostałe przychody to 13 187 568 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1 534 949 zł.
Zysk netto wyniósł 1 667 896 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 804 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 320 515 zł w 2022 roku.
• 9 334 692 zł w 2021 roku.
• 4 114 821 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -518 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 667 896 zł w 2022 roku.
• 9 183 533 zł w 2021 roku.
• 3 955 150 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Engari wynosi 38 214 712 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 16 678 958 zł a 120 868 192 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 168 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 214 712 zł w 2022 roku.
• 68 119 124 zł w 2021 roku.
• 39 088 030 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Engari wyniosła 33 411 357 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 27 339 158 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 072 199 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 411 357 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 217 048 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 194 309 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 170 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 411 357 zł w 2022 roku.
• 37 306 148 zł w 2021 roku.
• 32 565 905 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Engari wyniosły 3 194 309 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 411 357 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 450 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 194 309 zł w 2022 roku
• 3 756 996 zł w 2021 roku
• 5 200 285 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Engari wykazała przychody na poziomie 13 320 515 zł.
Organizacja zarobiła 1 707 278 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 382 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 667 896 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7876 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 382 zł w 2022 roku
• 43 073 zł w 2021 roku
• 48 157 zł w 2020 roku

Organizacja Engari wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Suder Jerzy posiada 102 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.12.2016 jest Suder Jerzy kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.10.2016 do 14.12.2016 był Suder Jerzy kontrolując 100% udziałów.