POLSKIE LINIE LOTNICZE "LOT" SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000056844
NIP
5220002334
REGON
010058960

Podsumowanie

aktywa
5 mld
przychód
8,7 mld
zysk
113,7 mln
wartość firmy
6,2 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW, 43
Kod pocztowy
02-146
Rejestracja
2001-10-30
Rozpoczęcie działalności
1993-01-14
Kapitał zakładowy
203214923,28 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.lot.com
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Polskie linie lotnicze "lot" osiągnęła 8 669 828 964 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 472 915 845 zł. Pozostałe przychody to 196 913 119 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 359 209 872 zł.
Zysk netto wyniósł 113 705 973 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 713 806 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 669 828 964 zł w 2022 roku.
• 3 253 739 061 zł w 2021 roku.
• 3 409 260 827 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -48 146 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 705 973 zł w 2022 roku.
• -1 327 323 121 zł w 2021 roku.
• -1 041 148 374 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polskie linie lotnicze "lot" wynosi 6 234 709 867 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 21 674 572 410 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 224 176 819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 234 709 867 zł w 2022 roku.
• 2 169 159 374 zł w 2021 roku.
• 2 717 695 451 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Polskie linie lotnicze "lot" wyniosła 4 997 505 257 zł.
a
ktywa trwałe to 2 501 187 883 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 496 317 374 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 997 505 257 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -620 477 282 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 617 982 539 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 125 085 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 997 505 257 zł w 2022 roku.
• 5 000 213 407 zł w 2021 roku.
• 4 752 044 938 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Polskie linie lotnicze "lot" wyniosły 5 617 982 539 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 997 505 257 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 327 991 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 617 982 539 zł w 2022 roku
• 5 734 396 662 zł w 2021 roku
• 4 158 905 072 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2022 roku
• 115% w 2021 roku
• 88% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Polskie linie lotnicze "lot" wykazała przychody na poziomie 8 669 828 964 zł.
Organizacja zarobiła 147 225 114 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 519 141 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 705 973 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 722 464 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 519 141 zł w 2022 roku
• 11 176 484 zł w 2021 roku
• 117 048 137 zł w 2020 roku

Organizacja Polskie linie lotnicze "lot" wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Transport lotniczy pasażerski".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki