ECORYS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000016606
NIP
5251917135
REGON
012755278

Podsumowanie

aktywa
7,1 mln
przychód
19 mln
zysk
143 tys.
wartość firmy
15,7 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. SOLEC, 38
Kod pocztowy
00-394
Rejestracja
2001-06-05
Rozpoczęcie działalności
1997-09-25
Kapitał zakładowy
156000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE JEST UPRAWNIONYCH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Ecorys polska osiągnęła 18 983 353 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 983 247 zł. Pozostałe przychody to 106 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 839 831 zł.
Zysk netto wyniósł 143 416 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 633 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 983 353 zł w 2023 roku.
• 12 635 122 zł w 2022 roku.
• 9 263 272 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 143 416 zł w 2023 roku.
• 100 969 zł w 2022 roku.
• 123 531 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ecorys polska wynosi 15 674 011 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 434 160 zł a 47 458 382 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 613 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 674 011 zł w 2023 roku.
• 11 164 505 zł w 2022 roku.
• 8 931 128 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Ecorys polska wyniosła 7 078 432 zł.
a
ktywa trwałe to 990 495 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 087 937 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 078 432 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 259 704 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 818 728 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 242 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 078 432 zł w 2023 roku.
• 8 681 172 zł w 2022 roku.
• 5 539 419 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Ecorys polska wyniosły 3 818 728 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 078 432 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 818 728 zł w 2023 roku
• 5 564 884 zł w 2022 roku
• 2 524 099 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Ecorys polska wykazała przychody na poziomie 18 983 353 zł.
Organizacja zarobiła 233 256 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 89 840 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 416 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2820 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 89 840 zł w 2023 roku
• 65 429 zł w 2022 roku
• 158 938 zł w 2021 roku

Organizacja Ecorys polska wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Ecorys B.v. posiada 311 udziałów, które stanowią 99.7% firmy.
Największym udziałowcem od 23.06.2015 jest Ecorys B.v. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.03.2007 do 23.06.2015 był Ecorys International Bv kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 20.05.2005 do 28.03.2007 najwięcej udziałów posiadał Ecorys International Bv. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do ECORYS POLSKA