AUTOFAGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000919274
NIP
5223208964
REGON
389851104

Podsumowanie

aktywa
35 tys.
przychód
178 tys.
zysk
18 tys.
wartość firmy
215 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. JANA OLBRACHTA, 122
Kod pocztowy
01-373
Rejestracja
2021-09-01
Rozpoczęcie działalności
2021-09-01
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Autofagia osiągnęła 178 090 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 178 085 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 159 616 zł.
Zysk netto wyniósł 18 469 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 89 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 178 090 zł w 2023 roku.
• 75 593 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 469 zł w 2023 roku.
• 6682 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Autofagia wynosi 215 218 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 22 613 zł a 445 224 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 215 218 zł w 2023 roku.
• 85 884 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Autofagia wyniosła 35 291 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 291 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 291 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 151 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5140 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 291 zł w 2023 roku.
• 12 104 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Autofagia wyniosły 5140 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 291 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5140 zł w 2023 roku
• 422 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Autofagia wykazała przychody na poziomie 178 090 zł.
Organizacja zarobiła 20 332 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1863 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 469 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 932 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1863 zł w 2023 roku
• 661 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Autofagia wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Józefowicz Giesak Agnieszka posiada 40 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Giesak Krzysztof posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.