POLSKIE MŁYNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000904280
NIP
5540314294
REGON
091148536

Podsumowanie

aktywa
265,4 mln
przychód
390,8 mln
zysk
246 tys.
wartość firmy
334,4 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. POŁCZYŃSKA, 97A
Kod pocztowy
01-303
Rejestracja
2021-06-09
Rozpoczęcie działalności
1995-01-02
Kapitał zakładowy
48444600,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.polskiemlyny.pl
Email
kontakt@polskiemlyny.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Polskie młyny osiągnęła 390 844 492 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 390 787 948 zł. Pozostałe przychody to 56 543 zł.
Całkowite koszty wyniosły 390 541 680 zł.
Zysk netto wyniósł 246 268 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 429 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 390 844 492 zł w 2023 roku.
• 502 521 890 zł w 2022 roku.
• 343 904 056 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -648 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 246 268 zł w 2023 roku.
• 3 607 061 zł w 2022 roku.
• -3 539 224 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polskie młyny wynosi 334 378 227 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 462 685 zł a 977 111 229 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 307 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 334 378 227 zł w 2023 roku.
• 422 088 295 zł w 2022 roku.
• 296 597 075 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Polskie młyny wyniosła 265 430 921 zł.
a
ktywa trwałe to 144 161 612 zł.
a
ktywa obrotowe to 121 269 309 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 265 430 921 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 97 106 879 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 168 324 043 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 032 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 265 430 921 zł w 2023 roku.
• 305 846 819 zł w 2022 roku.
• 267 913 073 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Polskie młyny wyniosły 168 324 043 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 265 430 921 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 766 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 168 324 043 zł w 2023 roku
• 208 986 209 zł w 2022 roku
• 178 142 801 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Polskie młyny wykazała przychody na poziomie 390 844 492 zł.
Organizacja zarobiła 1 107 736 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 861 468 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 246 268 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 78% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 159 614 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 861 468 zł w 2023 roku
• 204 640 zł w 2022 roku
• 188 173 zł w 2021 roku

Organizacja Polskie młyny wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Wytwarzanie produktów przemiału zbóż".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 4%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Bzk Holding Pl posiada 852942 udziałów, które stanowią 88% firmy.
Bakoma posiada 115950 udziałów, które stanowią 12% firmy.
Największym udziałowcem od 14.12.2022 jest Bzk Holding Pl kontrolujący 88% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.05.2022 do 14.12.2022 był Bzk Holding Pl kontrolując 88% udziałów.
W okresie od 11.03.2022 do 16.05.2022 najwięcej udziałów posiadał Bzk Holding Pl . Jego udziały w tym czasie wynosiły 88%.

Podobne organizacje do POLSKIE MŁYNY

Organizacja Numer KRS
1
0000962896
2
0000060553
3
0000093986
4
0000049629
5
0000231513
6
0000530224
7
0000138519
8
0000950564
9
0000371110
10
0000101127
11
0000318843
12
0000512630
13
0000012733
14
0000176445
15
0000306013
16
0000303490
17
0000192880
18
0000228815
19
0000307168
20
0000414805
21
0000038920
22
0001003752
23
0000242638
24
0000051035
25
0000092108
26
0000420911
27
0000181140
28
0000181349
29
0000272848
30
0000069564