X-KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000738246
NIP
7511779838
REGON
380616904

Podsumowanie

aktywa
4,4 mln
przychód
10 mln
zysk
726 tys.
wartość firmy
12,2 mln
Podstawowe info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
KLUCZBORK
Adres
UL. ZAMKOWA, 6
Kod pocztowy
46-200
Rejestracja
2018-06-27
Rozpoczęcie działalności
2018-06-27
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja X-kraft osiągnęła 9 989 729 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 989 577 zł. Pozostałe przychody to 152 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 263 125 zł.
Zysk netto wyniósł 726 452 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 664 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 989 729 zł w 2023 roku.
• 7 587 991 zł w 2022 roku.
• 3 075 977 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 121 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 726 452 zł w 2023 roku.
• 1 274 563 zł w 2022 roku.
• 368 571 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji X-kraft wynosi 12 224 625 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 658 996 zł a 24 974 323 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 024 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 224 625 zł w 2023 roku.
• 13 183 344 zł w 2022 roku.
• 4 511 464 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów X-kraft wyniosła 4 392 798 zł.
a
ktywa trwałe to 503 460 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 889 338 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 688 044 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 840 574 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 847 470 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 715 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 392 798 zł w 2023 roku.
• 4 240 097 zł w 2022 roku.
• 1 509 802 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania X-kraft wyniosły 847 470 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 392 798 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 141 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 847 470 zł w 2023 roku
• 204 853 zł w 2022 roku
• 194 433 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja X-kraft wykazała przychody na poziomie 9 989 729 zł.
Organizacja zarobiła 907 466 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 181 014 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 726 452 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 169 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 181 014 zł w 2023 roku
• 130 046 zł w 2022 roku
• 40 798 zł w 2021 roku

Organizacja X-kraft wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Tatara Jacek posiada 200 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Schwiontek Roman posiada 200 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Związek Tomasz posiada 200 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Kazimierczak Elżbieta posiada 200 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Jurczyk Kamil posiada 200 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Związek Tomasz (20% udziałów)
• Tatara Jacek (20% udziałów)
• Jurczyk Kamil (20% udziałów)
• Kazimierczak Elżbieta (20% udziałów)
• Schwiontek Roman (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.10.2021 do 16.12.2022:
• Związek Tomasz (30% udziałów)
• Jurczyk Kamil (30% udziałów)
W okresie od 27.06.2018 do 05.10.2021 najwięcej udziałów posiadał Tatara Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do X-KRAFT

Organizacja Numer KRS
1
0000168692
2
0000138295
3
0000068693
4
0000935131
5
0000098810
6
0000314185
7
0000132543
8
0000213540
9
0000711749
10
0000039514
11
0000671727
12
0000895002
13
0000939199
14
0000209209
15
0000605183
16
0000490001
17
0000548411
18
0000907086
19
0000159072
20
0000078440
21
0000054101
22
0000665575
23
0000094455
24
0000715721
25
0000249811
26
0000561261
27
0000296180
28
0000424735
29
0000332790
30
0000538845